شناسایی و تحلیل ریسک های دانشی در تیم های مجازی (مطالعه موردی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBPME01_046

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

فناوری اطلاعات و ارتباطات تیم هایی از جمله تیم های مجازی را به وجود آورده است که می توانند برای سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد کنند. با این حال، تیم هایی که نتوانند دانش خود را به درستی مدیریت کنند، ممکن است با ریسک های دانشی مهمی روبه رو شوند، از جمله از دست دادن تخصص و دانش. بنابراین، تیم ها و سازمان ها نباید از ریسک های دانش غافل شوند. هدف از این پژوهش شناسایی، تحلیل و طراحی پاسخ برای ریسک های دانشی در تیم های مجازی است. نتایج این تحقیق می تواند به تیم های مجازی در مدیریت ریسک های دانشی خود کمک کند.. تیم مجازی مورد بررسی در این پژوهش یک تیم در صنعت گردشگری در یک سازمان استارتاپی است. ابتدا ریسک های دانشی در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته و سپس با مصاحبه با خبرگان تیم، ریسک های دانشی تیم مجازی مورد نظر شناسایی شده و در مرحله بعدی تحلیل شده اند. روش استفاده شده برای تحلیل داده ها در این پژوهش، استفاده از ماتریس احتمال وقوع و شدت اثر و همچنین استفاده از حاصل ضرب شدت وقوع و امتیاز ریسک ها است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از پرسشنامه با طیف لیکرت استفاده شده است. اعتبارسنجی ریسک های به دست آمده توسط خبرگان انجام شده و همچنین برای اعتبارسنجی داده های پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرسایش دانش، اتلاف دانش، احتکار دانش، فراموشی دانش، شکاف دانش، نشت دانش، برون سپاری دانش، از دست دادن دانش، برقراری ارتباط دانشی، فناوری مورد استفاده از دانش، کسب دانش جدید و استفاده نادرست از دانش ریسک های شناسایی شده در این تیم می باشند. از دست دادن دانش، احتکار دانش، نشت دانش و برقراری ارتباط دانشی مهم ترین ریسک ها دانشی این تیم می باشند. در نهایت برای هر ریسک پاسخی در جهت کاهش احتمال وقوع و شدت اثر طراحی شده است.

Authors

مرضیه رستمی ثانی

دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس

محمد اقدسی

استاد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران