آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستانهای کشاورزی استان های همدان و کردستان

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDU-4-16_003

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

هدف از این مطالعه، آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستان­های کشاورزی دو استان همدان و کردستان است که مسائل و مشکلات آموزشی این هنرستان­ها بر اساس عناصر نظام آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع آمیخته است که در آن تلفیقی از روش­های کمی و کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را سه گروه: ۱- مدیران و معلمان، ۲- هنرجویان، ۳- دانش آموختگان هنرستان­های کشاورزی تشکیل میدهند که تعداد کل آنها به ترتیب ۷۸، ۲۹۱ و ۱۰۰ نفر دانش­آموخته برای سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰بوده است. تعداد نمونه­ها در چهار هنرستان کشاورزی مورد مطالعه ۱۶۵ نفر هنرجو ۳۸ نفر مدیر و معلم و ۳۰ نفر دانش آموختگان در دسترس و کلیدی بوده­اند. داده­های مورد نیاز برای این پژوهش از راه مصاحبه­های نیمه ساخت­دهی شده و پرسشنامه­های محقق ساخته گردآوری شده است. پرسشنامه از نظر روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. میزان پایایی پرسش­های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کرونباخ آلفا محاسبه گردیده و میزان پایایی سوالات پرسشنامه در کل۸۵/۰ به دست آمد. پرسش­های مصاحبه هم از نظر روایی و اطمینان پذیری مورد تایید کارشناسان فن قرار گرفته و از این روش هم اطمینان حاصل شد. داده­های جمع آوری شده به سه صورت توصیفی، استنباطی و اکتشافی با استفاده از روشها و آزمونهای آماری و روش کیفی تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مشکلات پیش آمده برای هنرستانهای کشاورزی استان­های همدان و کردستان از نظر آموزشی در پنج بعد گوناگون برنامهریزی و محتوای دروس کشاورزی، روش­های تدریس، وسایل و امکانات، مهارت معلمان کشاورزی و شیوههای ارزشیابی می­باشد. از جمله مهمترین این مشکلات عبارت بودند از: ۱) کمبود وسایل و امکانات و قدیمی بودن اقلام موجود، ۲)کم اهمیت بودن روشهای ارزشیابی عملی، ۳) مشکل پیداکردن کار برای دانش آموختگان، ۴) عدم استفاده از روش­های فعال و فناوریهای نوین، ۵) برنامه­ریزی نامناسب دروس کشاورزی. از جمله مهمترین راهکارهای به دست آمده در خصوص رفع مشکلات آموزشی هنرستانهای کشاورزی عبارت بودند از: تجهیز و نوسازی هنرستان به وسایل و امکانات جدید، برگزاری مستمر کارگاه­های آموزشی برای معلمان در ضمن خدمت، جدیت و دقت در اجرای ارزشیابی­های عملی کشاورزی با انجام فعالیتها و تکالیف گوناگون، برنامه­ریزی در جهت حل مشکلات اشتغال هنرجویان.

Authors

رضا موحدی

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا

علیرضا سلیمی نژادیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا

حشمت اله سعدی

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا

احمد یعقوبی فرانی

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا