مقدار تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDU-4-14_009

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش، بررسی مقدار تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران آموزشگاه­های مقطع متوسطه بود. این پژوهش بصورت توصیفی (پیمایشی) اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش را تمامی مدیران ناحیه یک شهر شیراز تشکیل داده­اند. بدین منظور۱۲۰ نفر مدیر  به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که در این پژوهش جامعه آماری با نمونه آماری برابر هستند. ابزار اندازه­گیری در این پژوهش، پرسشنامه سازمان یادگیرنده تالیف مایل مارکورات و پرسش­هایی که محقق به آن اضافه نمود یک پرسشنامه ۳۹ گویه­ای ساخته شد که شامل ۵ بعد بینش مشترک، تفکر سیستمی، یادگیری تیمی، تسلط فردی، مدل­های ذهنی می­باشد که آلفای کرونباخ هر یک از این متغیرها به ترتیب عبارتند از: ۷۸/۰، ۷۳/۰، ۷۶/۰، ۸۱/۰، ۷۸/۰ و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ۷۷/۰ بدست آمد. نتایج آماری نشان داد که ارزیابی ابعاد سازمان یادگیرنده (بینش مشترک، تفکر سیستمی، یادگیری تیمی، تسلط فردی، مدل­های ذهنی) از دیدگاه مدیران آموزشگاه­های متوسطه دارای ارزش و اهمیت بیش از متوسط بوده است. هم­چنین ابعاد سازمان یادگیرنده در بین مدیران زن و مرد تفاوت معنی­داری را نشان داد.

Authors

حمید سینا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا.

مینا مزینی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند