ارزیابی عملکرد مدیریت ناحیه محوری بر کار آمدی حکمروایی مطلوب شهری مطالعه موردی منطقه ۴ شهر تهران

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JUPM-6-21_009

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

مدیریت شهری تهران با آگاهی از نقش موثر برنامه ریزی های محلی در توسعه حکمروایی شهری  واستفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به الویت ها و نیازهای محلی  رابا توجه به جایگاه ویژه محلات در سازماندهی و شکل دهی امور شهری در قالب اجرای-طرح مدیریت محله از جمله اهداف طرح ناحیه محوری عملیاتی کرده است..با عنایت به اهمیت این موضوع،مقاله حاضر به بررسی وضعیت مدیریت ناحیه محوری منطقه ۴ شهرداری تهران از لحاظ شاخص های پنج گانه حکمروایی مطلوب شهری می پردازد و در پی پاسخگویی به این سوالات است که کدام یک از شاخص های مورد مطالعه بر کارآمدی حکمروایی مطلوب شهری در محدوده مورد مطالعه بیشترین تاثیر را دارد. روش پژوهشاز نوع پیمایشی بوده که اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه گردآوری شده و با استفاده از فرمول کوکران در کل ۳۵۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در نهایت اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح فرمولهای آمار توصیفی استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد  که طرح ناحیه محوری نقش بسزایی در حکمروایی شهری دارد.بدین ترتیب توجه به مدیریت ناحیه محوری موجود در محلات موجب افزایش میزان مشارکت شهروندان در برنامه های شهری خواهد شد.نتایج حاصل از آزمون آماری نشان می دهد که شاخص های اثر بخشی و پاسخگویی از کارکرد بیشتری در شکل گیری الگوی مطلوب مدیریت محلات نقش داشته اند.آزمون فرضیه ها نشان می دهد که رابطه معنا داری میان مشارکت شورایاری و ابعاد مشارکت شهروندان در اداره شهری و حل مشکلات شهری وجود دارد.در تحلیل مدل رگرسیونی چند متغیره نیز مشخص شد که متغیرهای وارده بر مدل،۵۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. یافته ها نشان می دهد که بین متغیر مدیریت محله محوری و بعد مشارکت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.نتایج آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان دهنده رابطه دو متغیر و تاثیر مدیریت محله محوری در مشارکت شهروندان رابطه معناداری وجود داشته و این رابطه در سطح آلفای کمتر از ۰۱/۰ معنی دار استاین رابطه بین مولفه های عمرانی، رفاه اجتماعی و نظارتی با مدیریت محله در سطح آلفای کمتر از ۰۱/۰ معنی دار است.بنابراین ضرورت دارد که این نهاد در راستای تقویت رویکرد اجتماعی خود،با انجام اقدامات گوناگون با تکیه بر نتایج این مطالعه در جلب و ارتقائ مشارکت شهروندان تلاش نماید.

Authors

اسماعیل نصیری

دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • منابعاوکلی،پیتر و مارسون (۱۳۹۲). رهیافت های مشارکت. ترجمه منصور محمود ...
 • ایمانی جاجرمی،حسین: فیروز آبادی، سید احمد (۱۳۸۶)، بررسی مدل های ...
 • برک پور،ناصر (۱۳۸۳)، طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد در ...
 • پور عاشور مهدی (۱۳۹۰):بررسی تاثیر نظام مدیریت محله ای در ...
 • پور عاشور مهدی (۱۳۹۲):بررسی تاثیر نظام مدیریت محله ای در ...
 • پور محمدی، محمد رضا: حسین زاده دلیر،کریم: پیری،عیسی (۱۳۹۰): حکمروایی ...
 • حافظ نیا، محمد رضا: (۱۳۸۴): مقدمه ای بر روش تحقیق ...
 • خوریان، فرشاد: (۱۳۹۲) ارزیابی عملکرد مدیریت محله با تاکید بر ...
 • ذاکری، هادی: (۱۳۹۱) مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل ...
 • رجب صلاحی، حسین: (۱۳۹۲) ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری و ...
 • سبز علیان، مرضیه: و بقیری، مرضیه (۱۳۸۹): بانک اطلاعات شهرداریمنطقه ...
 • سرور، رحیم: (۱۳۹۱) تحلیل مولفه های اثرگذار بر مشارکت شهروندان ...
 • شاعلی، جعفر: (۱۳۹۲) بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری ...
 • عبدالهی، محمد: (۱۳۹۰) شهرداری به منزله نهاد اجتماعی: راهبردهای تبدیل ...
 • کاظمیان، غلامرضا: (۱۳۹۰) بررسی تاثیر الگوی شورایاری محلات در مشارکت ...
 • محقر، علی: شفیعی،حسن: (۱۳۸۷) مدیریت محلی و توسعه ...
 • مرکز آمار ایران(۱۳۹۰):WWW.amar .org .ir سالنامه آماری ...
 • مشکینی، ابوالفضل: (۱۳۹۲) ارزیابی الگوی مدیریت محلات، فصلنامه مطالعات شهری،شماره ...
 • معاونت برنامه ریزی توسعه شهری تهران (۱۳۹۰) طرح توسعه شهری ...
 • معاونت تحقیقات و برنامه ریزی توسعه شهری شهرداری تهران. (۱۳۸۹). ...
 • معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران (۱۳۹۰) طرح توسعه شهری ...
 • معصومی، سلملن: (۱۳۹۰): مدیریت توسعه مشارکت های محله ای در ...
 • مقیمی، سید محمد: (۱۳۹۰): اداره امور حکومتهای محلی،چاپ پنجم ...
 • نوبری، نازک: رحیمی، محمد (۱۳۹۱): حکمرانی خوب شهری، یک ضرورت ...
 • هاشمی، سید مناف، رفیعیان مجتبی، حسین پور سید علی (۱۳۹۰):سیاست ...
 • Axelrod, M. (۲۰۱۳). Urban Structure and Participation American Sociological Review, ...
 • Colin, R. (۲۰۱۱) the Institutionalization of Participation in Development, in ...
 • Coleman, j. (۲۰۰۹). Social in the creation of human capital. ...
 • Department for Communities and Local Government (۲۰۱۱): Factsheet ۶: Neighborhood ...
 • J, w. Creswell. (۲۰۰۹). Research Design: Qualitative, Quantitative & mixed ...
 • J, w. Creswell. (۲۰۱۲). Educational research: planning, conducting and evaluating ...
 • Kadago, Joseph, and Sandoz Simone, Ham Haber Johannes (۲۰۱۴): Good ...
 • Lerner, D. (۲۰۰۸) the Passing of Traditional Society Modernizing the ...
 • Molina’s, j. (۲۰۱۰). . . The Impact of Inequality, Gender, ...
 • Neighborhood Renewal Unit (۲۰۰۶): Neighborhood Management- at the Turning point? ...
 • Report of the Local Services and Community Safety Overview and ...
 • Shepherd A. (۲۰۱۳) Sustainable urban Development. London: Macmillan ...
 • UN-HABITAT (۲۰۱۲): the Global Campaign on Urban Governance, concept paper, ...
 • Yap Kio sheng (۲۰۱۴), Good Urban Governance in Southeast Asia, ...
 • نمایش کامل مراجع