بررسی مقایسه ای فرهنگ کار زنان ومردان

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JZVJ-2-6_003

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

این پژوهش بررسی مقایسه ای فرهنگ کار زنان و مردان کارکنان واحدهای منطقه ی یک دانشگاه آزاد اسلامی می-باشد که با توجه بهافزایش تعداد کارکنان زن در ایران، هدف اساسی پژوهش این است که رابطه ی بین جنسیت و فرهنگ کار را بررسی نماید. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده و جامعه ی آماری آن کلیه ی کارمندان دانشگاههای آزاد منطقه ی یک کشور هستند که در سال ۸۹-۸۸ مشغول بکار بوده اند. در مجموع، ۴۸۱ نفر از ۲۶ دانشگاه به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته است که جهت تعیین اعتبار آن از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی آن از شیوه ی هماهنگی درونی به روش آلفا کرونباخ استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش بیانگر آن هستند که فرهنگ کار کارکنان در سطح متوسطی است، اما یافته های تحلیلی پژوهش نشان می دهند که بین جنسیت و فرهنگ کار (مجموع ابعاد) تفاوت معنا داری وجود ندارد، اما بررسی رابطه ی جنسیت با هر یک از ابعاد فرهنگ کار نشان می دهد که زنان در مقایسه با مردان از همکاری گروهی بیش تری برخوردارند، اما تعهد کاری آنان کم تر از مردان است.

Authors

سیروس احمدی

- استادیارهیئت علمی دانشگاه یاسوج

لهراسب روستا

کارشناس ارشدجامعه شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدجهرم.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadi,H(۲۰۰۰)Social psychological approaches on gender differences indeviancy behavior, Journal of ...
 • Atafar,A(۱۹۹۳)Organizational culture and its transformation,Tehran,Ministryof labour & social affairs, [Persian] ...
 • Azad Armaki,T(۲۰۰۷) Iranian family sociology,Tehran,Samt,[Persian] ...
 • Bahrami,F(۲۰۰۶) Psychology of women occupation with focusing on Islamiccountries and ...
 • Giddens,A(۲۰۰۳) Sociology,London,Polity Press ...
 • Hoseini,H(۲۰۰۵)Woman book,Tehran,Amirkabir Publishing[Persian] ...
 • Hyde,J,S(۱۹۸۱) How large are cognitive gender differences? AmericanPsychologist October PP ...
 • International Labour Organization (۲۰۰۹) Global employment trends forwomen, Genova, ILO ...
 • Johns,G(۱۹۷۸) Attitudinal and nonattitudinal predictors of two forms ofabsence from ...
 • Kar,M(۲۰۰۰)Women in Iranian work market,Tehran,Roshangaran, [Persian] ...
 • Khani,A(۲۰۰۵)Economic challenges of government,Journal of Political andEconomic,No, ۲۱۳& ۲۱۴[Persian]. ۱۲-Kirkcaldy, B, ...
 • Madani,A,B(۲۰۰۶)Japanese work culture, Journal of Payame Bank,No, ۴۵۹,[Persian] ...
 • Mishell,A(۲۰۰۴)Feminism,Translated by H,Zanjanhzade, Tehran,Nikapublishing[Persian] ...
 • Meriac,J,P. Poling,T,L.Woher,D,J (۲۰۰۹) Are there gender differences inwork ethic? An ...
 • Moidfar,S(۲۰۰۴)An Investigation on work ethic and social factorsinfluencing on it ...
 • Moidfar,S(۲۰۰۱) Sociology of social problems,Hamadan,Noore elmpulishing, [Persian] ...
 • Morgan,D,W. Krejeie,R,V (۱۹۷۰) Determining sample size for researchactivities, Educational and ...
 • Pape,H. (۲۰۰۳). Transforming The Work Culture, Journal of OrganizationalBehavior, ۲۲ ...
 • Petty, G, C. Hill, R, B (۱۹۹۴) Are women and ...
 • Petty,G.C.(۱۹۹۰).Development of The Occupational Work Ethic Inventory,The University of Tennessee, ...
 • Robbins,S,P(۱۹۹۷)Organizational behavior,NewYork,Prentice Hall ...
 • Robertson,i(۱۹۸۸)Society: a brief introduction,Worth Publisher ...
 • Safiri,K(۱۹۹۸)Sociology of women occupation,Tehran,Tebyan publishing,[Persian] ...
 • Sheikhi,M,T(۲۰۰۱) Sociology of women and family,Tehran,Sherkat sahamienteshar , [Persian) ] ...
 • Sarafraz,L(۲۰۰۳)Economic reform and foreign investment in iran, Journal ofPolitical and ...
 • Saroukhani,B(۲۰۰۰) An introduction to family sociology,Tehran,Soroush,[Persian] ...
 • Segalen, M (۱۹۸۶) Historical anthropology of the family,Cambridge,Cambridge University Press ...
 • Smith,A. Noble,C (۲۰۰۴) The Impact of Organizational Change, Journal ofTraining ...
 • Spence, J, A. Helmreich, R, L (۱۹۸۳) Achievement related motives ...
 • Tavasoli,G(۲۰۰۱) Sociology of work and occupation,Tehran,Samt,[Persian] ...
 • Wollack, S. Goodale, J, G. Witjing, J, P. Smith, P, ...
 • نمایش کامل مراجع