تاثیر آمیخته بازاریابی بر تجربه مشتریان در بازاریابی املاک با تاکید بر نقش اعتماد مشتریان و مشتری نوازی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_082

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

نقش مدیریت تجربه مشتری به عنوان یک ابزار راهبردی در توسعه سازمانهای خدماتی انکارناپذیر است با. توجه به این اهمیت ، تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر تجربه مشتریان در بازاریابی املاک با تاکید بر اعتماد مشتریان و مشتری نوازی صورت گرفته است . تحقیق حاضر از لحاظ جمع آوری داده ها، از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحقیق ، تحقیقی توصیفی است . نمونه آماری برای تحقق اهداف تحقیق را بر اساس رابطه کوکران، ۳۸۴ نفر از مشتریان مشاورین املاک در سطح شهر تهران تشکیل می دهند. به منظور انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است . جهت تجزیه وتحلیل دادهها و آزمون فرضیات و مدل تحقیق نیز از آزمونهای مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که آمیخته بازاریابی بر تجربه مشتریان در بازاریابی املاک، اعتماد مشتریان و مشتری نوازی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تاثیر مشتری نوازی بر اعتماد مشتریان و تاثیر این دو متغیر بر تجربه مشتریان در بازاریابی املاک نیز به اثبات رسید.

Authors

رضا کوچک پورنصفی

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مد یر ی ت بازرگا نی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، د بی، امارات متحده عر بی

حمیدرضا سعیدنیا

دانشیار گروه مدیر ی ت بازرگا نی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ای ران.

حمید سعیدی

دانشیار، گروه مدی ری ت بازرگا نی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ای ران

رحیم محترم

استادیار، گروه مد یر یت بازرگا نی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ا یران