الگوی تصمیمگیری مالی مبتنی بر هوش و درک متورم از سواد مدیران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_407

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

مالی رفتاری یک حوزه نسبتا جدید؛ اما به سرعت در حال تحول است که توضیح هایی را درباره یک تصمیم گیری اقتصادی توسط روانشناسی شناختی ، تئوری اقتصادی و مالی مرسوم ارائه می دهد . امور مالی رفتاری تاثیر روانشناسی را بر رفتار متخصصان مالی و تاثیرهای بعدی آن بر بازارهای مالی را جستجو می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر مدلسازی الگوی تصمیم گیری مالی مبتنی بر هوش و درک متورم از سواد مدیران است .این پژوهش در قلمرو پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه پژوهش حسابرسان و مدیران شرکت های بورسی بوده و. از رویکرد حداقل مربعات جزیی جهت برآورد مدل بهره گرفته شده است .بر اساس نتایج حداقل مربعات جزیی درک متورم از سواد مالی و سواد رایانه بر شاخص درک متورم تاثیر مثبت و معناداری داشتند. تاثیر درک متورم از سواد مالی (۲۸۴/۰)، قوی تر از درک متورم از سواد رایانه (۲۶۶/۰)، ارزیابی شد. هوش رقابتی و هوش سازمانی نیز بر متغیر هوش تاثیر مثبت و معناداری داشتند. تاثیر هوش سازمانی (۴۶۲/۰)، قوی تر از هوش رقابتی (۳۷/۰)، ارزیابی گردید؛ همچنین نتایج بیانگر این واقعیت است که درک متورم (۳۸۸/۰-) و هوش بر تصمیم گیری مالی مدیران (۴۸۵/۰) تاثیر معنادار داشته اند. لازم به ذکر است هوش بر درک متورم تاثیر منفی و معناداری (۶۰۳/۰- ) داشته است .و برای اصلاح خطاهای رفتاری باید خطاهایی که به تقویت مطلوب تصمیم گیرنده منجر می شوند، پذیرفته شوند و خطاهایی که به تضعیف تصمیم گیری منجر می شوند، تعدیل شوند. با توجه به اینکه هر دوی این خطاها در تحقیق حاضر بر تصمیم گیری مالی مدیران اثرگذار هستند در نتیجه تدوین یک برنامه جامع در حوزه مدیریت خطای تصمیم گیری مدیران توصیه می گردد.