خانم دکتر Fatemeh Saraf

Dr. Fatemeh Saraf

استادیار دانشکده:اقتصاد و حسابداری گروه:حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (461410)

126
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers