اهم کارهای انجام شده برای تربیت اقتصادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LESOI01_096

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی وضع موجود برنامه درسی تربیت اقتصادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است. این پژوهش با رویکرد کیفی وبا روش داده بنیاد انجام گرفت. جامعهی آماری شامل کلیه کارگزاران دخیل در برنامه درسی تربیت اقتصادی هستند که از طریق نمونه گیریهدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. دادهها از طریق مصاحبهی نیمه ساختار یافته با ده نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استانخراسان رضوی، هشت نفر از دانشجویان این دانشگاه، چهار نفر از مدیران گروههای آموزشی جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازروش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تامین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده یبیست و دو مفهوم محوری و هشت مقوله منتخب است که در قالب مدل پارادیمی شامل ناسازگاری کنش های اقتصادی جامعه با آموزه هایدانشگاهی به عنوان مقوله ی محوری و شرایط علی (ضعف فرهنگی جامعه و تجمل گرایی، ضعف در آشناسازی و الگوسازی اقتصادی از سویدانشگاه، عدم توانایی مدیریت مالی شخصی)، عوامل زمینه ای (عوامل فردی ساختاری)، شرایط مداخله ای تسهیل گر (فرهنگ سازی گسترده، -مهارت آفرینی و توانمند سازی دانشجویان، توجه به منابع و ظرفیت های موجود)، شرایط مداخله گر محدودکننده (موانع مرتبط با دانش اقتصادیدانشجویان، موانع مرتبط با مهارتهای مدیریت مالی، موانع مرتبط با نگرش و بینش دانشجویان)، راهبردها (همسوسازی باورها با سبک زندگی،درونی سازی بجای برون سپاری، آماده سازی دانشجویان برای ورود به بازارکار، توجه به مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان، شبکهسازی و تعامل گرایی در تربیت اقتصادی) و پیامد (عدم آمادگی دانشجویان برای ورود به بازار کار) سازمان یافت.

Authors

یعقوب خویردی مزرعه شیخ

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

حسین مومنی مهموئی

دکتری تخصصی، برنامه ریزی درسی، دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

علی اکبر عجم

استادیار رشته برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مهدی زیرک

دکتری تخصصی، مدیریت آموزشی، استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران