ضرورت گسترش سطح افشا و ارتقاء گزارشگری مالی در بستر حسابداری اسلامی جهت پیاده سازی حسابرسی در تراز انقلاب اسلامی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 114

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOTTAHER01_023

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

حسابداری دانشی اجتماعی است که با محیط، ارزشها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعهای که در آن به کار گرفته میشود رابطه ذاتی دارد. بنابراین، منطق حکم میکند در به کارگیری چارچوب نظری و استانداردهای گزارشگری، شرایط و الزامات جامعه هدف درنظر گرفته شود. به کارگیری بی قید وشرط نظام حسابداری و گزارشگری فعلی نمیتواند پاسخ گوی نیازهای اطلاعاتی مبتنی بر ارزشها و هنجارهای جوامع مسلمان و پیاده سازی حسابرسی در تراز انقلاب اسلامی باشد. توجه به این حقیقت که اسلام دینی نیست که تنها به حوزه های فردی محصور شده باشد؛ بلکه نظام انسجام یافتهای را برای زندگی انسان در حوزه های، سیاسی اقتصادی و اجتماعی فراهم میکند اهمیت لزوم توجه به شکل و محتوای گزارشگری مالی را دوچندان میکند و از طرف دیگر گزارشگری مالی مرسوم دربرگیرنده همه آن چیزی نیست که بتوان براساس آن ارزیابی درستی از رعایت آموزه های اخلاقی، دینی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی در کسبوکار واحد تجاری را به عمل آورد. هدف این پژوهش بررسی ضرورت گسترش سطح افشا و ارتقاء گزارشگری مالی در بستر حسابداری اسلامی، جهت پیاده سازی حسابرسی در تراز انقلاب اسلامی، از دیدگاه متخصصین حرفه ای دانشگاهی و حوزوی بوده است.سال انجام پژوهش ۱۴۰۲ و جامعه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه ها، اساتید حوزه، حسابداران رسمی و کارشناسان حوزه حسابداری و حسابرسی بوده است. در این پژوهش با توزیع ۱۱۰ پرسشنامه میان صاحبنظران حرفه حسابداری و فقه اسلامی در ایران و جمعآوری ۷۸ پرسشنامه به انجام آزمون t تک نمونهای با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS پرداخته و این نتیجه به دست آمد که جهت پیاده سازی حسابرسی در تراز انقلاب اسلامی در ابتدا اجرای حسابداری و بانکداری اسلامی در ایران ضروری بوده؛ و بین صاحبنظران در مورد » کافی نبودن سطح افشا در گزارشگری مرسوم و لزوم ارتقاء آن برای انجام حسابرسی در تراز انقلاب اسلامی« موافقت و اجماع وجود دارد.طبق اجماع و نظر متخصصین حوزوی و دانشگاهی برای پیادهسازی حسابرسی در تراز انقلاب اسلامی افشای اطلاعات در زمینه های مختلف مانند رعایت حقوق کارگران و کارمندان، رعایت حقوق مصرف کنندگان و افشای رضایت آنها از کیفیت محصول، افشای صورت منابع و مصارف وجوه قرض الحسنه و تفکیک سرمایه گذاریهای محدود شده و محدود نشده؛ افشای صورت منابع و مصارف خمس و زکات، حفظ الزامات توجه به محیط زیست، توجه به کارایی و عدم اسراف در تولید؛ و نیز رعایت موازین شرعی در مراودات مالی لازم و ضروری بوده؛ که بر این اساس، برخی تغییرات محتوایی و شکلی در صورتهای مالی واحدهای تجاری که در بستر اقتصاد اسلامی فعالیت میکنند، پیشنهاد شده است.

Keywords:

حسابداری و بانکداری اسلامی , گزارشگری مالی اسلامی , گسترش افشای اطلاعات , حسابرسی در تراز انقلاب اسلامی

Authors

محمدحسین اشرفی

کارشناسی ارشد ، رشته حسابرسی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ، ایران

ابراهیم فصیحی

کارشناسی ارشد، رشته حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شهریار، ایران ، تهران