بررسی نقش تعدیل‎گر محیط پویای سازمان در روابط قابلیت های پویای سازمانی، عملکرد و مزیت رقابتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SYS-3-3_001

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت‎های پویا و محیط پویا بر عملکرد و مزیت رقابتی این سازمان‎ها است. پژوه حاضر به عنوان پژوهش پیشتاز در زمینه قابلیت‎های پویا و محیط پویا در شهرداری ها در حال اجرا است. فواید این پژوهش کاربرد قابلیت‎های پویا در ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد در محیط پویای شهرداری‎هاست. جامعه آماری مدیران و کارکنان شهرداری نیشابور بودند. بر اساس جدول مورگان حداقل تعداد نمونه برابر ۱۱۷ نفر بود که برای پاسخ به پرسشنامه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‎ای و میدانی بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی است و جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای تهیه شده از چند پرسشنامه استاندارد بود که توسط محقق یکپارچه سازی شد. پرسشنامه ها بر اساس مطالعات تئوریکی و طیف پنج گزینه ای لیکرت تهیه شد. روایی محتوایی پرسشنامه ازنظر اساتید و کارشناسان مثبت ارزیابی گردید، همچنین از تحلیل عاملی تاییدی برای تایید روایی سازه استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روایی محتوا با نظر اساتید و روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از آمار توصیفی و روش های استنباطی (آزمون ضریب همبستگی و آزمون مدل سازی معادلات ساختاری موسوم به تحلیل مسیر) اطلاعات تجزیه وتحلیل شد. برای تحلیل تعدیلگری محیط پویا در رابطه قابلیت پویا و مزیت رقابتی و عملکرد از آزمون در نرمافزار پی ال اس استفاده شد. نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که قابلیت پویا بر کسب مزیت رقابتی تاثیرگذار است، اما تاثیر آن بر عملکرد مورد تایید قرار نگرفت.

Authors

حسین بلوچی

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

حسین مهرآسا

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

هادی مولودیان

استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور.