تاثیر زمان برداشت و مصرف جیبرلین بر کیفیت کشمش انگور رقم سفید بی دانه در منطقه ارومیه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GRAPE-4-1_002

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

اثر سه زمان برداشت و مصرف هورمون جیبرلین بر کمیت و کیفیت کشمش تهیه شده از انگور رقم بی دانه سفید در منطقه ارومیه بررسی گردید. زمان های برداشت با فاصله ۱۰ روز از ۲۵ شهریور تا ۱۴ مهر ماه، از انگورهای محلولپاشی شده با جیبرلین (در سه مرحله رشد خوشه، مرحله گل دهی کامل و مرحله عدسی شدن حبه ها با غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر) و بدون جیبرلین در سه تکرار بودند. خشک کردن انگور به روش آفتاب خشک در ورزن انجام شد. نتایج نشان داد که ضریب تبدیل در زمان سوم برداشت و عدم مصرف جیبرلین (۲۱۸۵/۰) نسبت به تاریخ های دیگر برداشت با مصرف جیبرلین (متوسط ۱۵۸/۰) بالاتر بود. بیشترین میزان چروکیدگی کشمش (۵۹۸/۴۴%) در زمان اول برداشت و مصرف جیبرلین و کمترین در زمان سوم برداشت و عدم مصرف جیبرلین ( ۵۴۶/۴۲%) بوده است. زمان لازم برای تبدیل انگور به کشمش در انگورهای تیمار شده با جیبرلین( ۷۵/۲۷روز) بیشتر از انگورهای تیمار نشده (۲۵/۱۸ روز) بوده است. براین اساس برداشت چند روز با تاخیر انگور درصورت مناسب بودن شرایط اقلیمی و عدم مصرف جیبرلین در انگور سفید بی دانه نتایج مناسبی را از نظر صفات کمی و کیفی کشمش در پی داشته است.

Authors

حسن محمودزاده

دانشیار و عضو هیات علمی /بخش تحقیقات زراعی باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی،سازمان تحقیقات آموزش

کاوه تردست

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

موسی ارشد

گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران