آقای دکتر Hassan Mahmoudzadeh

Dr. Hassan Mahmoudzadeh

دانشیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (230404)

46
70
19
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs