پایش فرونشست دشت ابرکوه با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و تحلیل پارامترهای موثر بر آن

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-10-32_005

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

یکی از روش های مناسب پایش رخداد فرونشست، استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری است. در این پژوهش، مقدار فرونشست دشت ابرکوه در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از ۴۶ تصویر راداری ماهواره Sentinel -۱ استفاده شد. پس از پردازش تصاویر و تهیه ۱۳۶ اینترفروگرام، نقشه فرونشست منطقه به کمک تحلیل سری زمانی تهیه شد. در ادامه به منظور تعیین عوامل موثر بر پدیده فرونشست، دو عامل افت سطح آب زیرزمینی و جنس و ضخامت رسوبات لایه های زیرسطحی بررسی شدند. لذا داده های تغییرات سطح آب ۳۴ چاه پیزومتری و جنس و ضخامت رسوبات ۷۷ لاگ حفاری در بازه زمانی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ آنالیز و نقشه های مربوط در مقیاس زمانی ماهانه ترسیم شدند. نتایج نشان داد بیشترین مقدار فرونشست در شرق، شمال شرق و شمال منطقه رخ داده و مقادیر آن به ترتیب ۲۲، ۱۰ و ۶ سانتی متر در محدوده زمانی چهار سال بود. بررسی نقشه های افت سطح آب زیرزمینی و ضخامت رسوبات ریز دانه رسی نشان داد به رغم افت سطح آب زیرزمینی در کل دشت، فرونشست در مناطقی مشاهده می شود که جنس رسوبات زیرسطحی آن، رسوبات ریزدانه رسی باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت اگرچه افت سطح آب در منطقه برای پدیده فرونشست لازم است، کافی نبوده و عوامل دیگری از جمله جنس رسوبات لایه های زیرسطحی نیز موثر است.

Authors

زهرا خسروانی

دانشگاه یزد

مریم دهقانی

دانشگاه شیراز

ولی درهمی

دانشگاه یزد

مصطفی بولکا

دانشگاه اژه