نگاهی به وضعیت و تغییرات شاخص های رفاهی در سال ۱۳۹۹

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1935772
Publish: 11 March 2024
دسته بندی علمی: توسعه اقتصادی
View: 62
Pages: 40
Publish Year: 1400

This Research With 40 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

تحریم اقتصاد ایران در یک دهه گذشته، اثرات متفاوتی بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور داشته است. آنگونه که
از مباحث و مستندات مطرح شده در اتاقهای فکر تحریمکنندگان ایران بر میآید، هدف غائی این جنگ
اقتصادی، فروپاشی اقتصاد ایران و تحمیل فشار روزافزون بر مردم است، به طوری که این فشار در نهایت به
نارضایتی اجتماعی مبدل شود. اگرچه تحریمها تاکنون عاجز از دستیابی به هدف فروپاشی اقتصاد ایران بوده
و فاصله زیادی از دستیابی به این هدف دارند، اما مرور شاخصهای اقتصادی مرتبط با وضعیت رفاهی
جامعه نشان میدهد که وضعیت رفاهی اقشار مختلف جامعه، به خصوص اقشار آسیبپذیر در سالهای
تحریم به شکل قابل ملاحظهای تضعیف شده است. در گزارش پیشرو با استفاده از ریزدادههای طرح
آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران و نیز آمارهای اقتصاد کلان،
وضعیت و تغییرات شاخصهای رفاهی کشور در بازه زمانی سالهای ۹۹ - ۱۳۹۲ مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفته است.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۱

۱ مقدمه ۵

۲ تغییرات رفاهی از دریچه شاخصهای کلان ۷

۳ سطح و ترکیب هزینه خانوارهای شهری و روستایی ۱۰

۴ حجم مصرف کالاهای خوراکی در سبد مطلوب غذایی ۲۳

۵ جمعبندی و پیشنهادات ۳۲

نمایش کامل متن