تاثیر حمایت از مشتری بر وفاداری برند با توجه به نقش میانجی اعتماد و کیفیت ار تباطات برند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAC01_045

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

در خدمات بانکداری رقابت شدید بین نام های تجاری باعث شده تا توجه به نام و نشان تجاری بیش از پیش نمودپیدا کند. اما آنجه که مطرح است. اینست که چگونه برند می تواند بر وفاداری مشتریان اثرگذار باشد. از این رو هدفاز انجام این پژوهش بررسی تاثیر حمایت از مشتری بر وفاداری برند با توجه به نقش میانجی اعتماد به برند و کیفیتارتباطات برند بانک توسعه تعاون کرمانشاه می باشد. روش پژوهش, توصیفی و از نوع علی است. جامعه آماری اینتحقیق شامل مدیران و کارکنان بانک توسعه تعاون کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری، طبقه ای - تصادفی سادهاست و برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران ۱۹۵ نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده هابررسی کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد بود که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ ۰/۷۷ تعیین شد.روایی پرسشنامهمورد استفاده در این پژوهش از طریق اساتید گروه مدیریت مورد بررسی قرارا گرفت و پس از جمع بندی نقطه نظراتآنها؛ نسبت به اصلاح و تنظیم پرسشنامه نهایی اقدام شد. در این پژوهش میزان تاثیر حمایت از مشستری بر وفاداریبرند با توجه به نقش میانجی اعتماد به برند و کیفیت ارتباطات برند بانک توسعه تعاون کرمانشاه مورد اندازه گیریقرار گرفت و ارتباط هر یک از متغیرها از طریق رگرسیون گام به گام مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایجنشان داد که بررسی تاثیر حمایت از مشتری بر وفاداری برند با توجه به نقش میانجی اعتماد به برند و کیفیت ارتباطاتبرند بانک توسعه تعاون کرمانشاه تاثیر دارد.

Authors

ایرج شیرزادیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

محسن صدرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

پریسا بهمنی

دکتری ، گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران