بررسی رابطه شهرت برند با قصد خرید با نقش میانجیکری تصویر برند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAC01_055

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شهرت برند با قصد خرید با نقش میانجیگری تصویر برند مشتریان شرکت لبنیات آشنااستان خراسان شمالی صورت گرفت.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی (پیمایشی) است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان محصولات شرکت لبنیات آشنا استان خراسانشمالی می باشد. جامعه آماری پژوهش نامحدود بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که تعداد ۳۸۴نفر جهت نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های؛ شهرت برند،تصویر برند و قصد خرید (آگمکا و همکاران ,۲۰۱۹) استفاده شده است. برای سنجش اعتبار پایایی پرسشنامه ها از ضرایبآلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر ضریب برای متغیرهای شهرت برند (۰/۹۲۰) تصویر برند (۰/۸۸۷) و قصد خرید‎(۰/۹۱۱) به دست آمد. روایی محتوایی و روایی صوری پرسشنامه نیز مورد تائید اساتید مدیربت قرار گرفت. جهتتجزیه وتحلیل داده ها برای روش های آمار توصیفی از طریق نرم افزار ‎Spss۲۶ و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) بهکمک نرم افزار ۲۴ Amos استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد شهرت برند رابطه مثبت و معناداری با قصدخرید وتصویر برند دارد .همچنین تصویر برند رابطه بین شهرت برند و قصد خرید را میانجی گری می نماید.

Authors

سیده ام اکلثوم سیدالنگی

دانشجوی دکترا مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد

محسن قلی نژادزوارم

کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

نجمه قلی نژاد زوارم

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور کرج