مروری نظام مند بر ایجاد تصویر ماندگار و برند سازی گردشکری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAC01_064

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر شناسایی و بررسی عوامل موثر برموثر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری میباشد. در دنیای پر رقابت امروز در صنعت گردشگری برندها که از دارایی های نامشهود شرکت ها به شمار می آیند،نقشی کلیدی در ایجاد تمایز میان بازیگران این عرصه ایفا می کنند. آمروزه این برندهای موفق هستند که می تواننددر میدان های رقابت به بقای خود ادامه دهند، ثبات مالی بلندمدت برای صاحبان برند به دست آورند و اعتمادمشتریان را تضمین نمایند. نتایج یافته ها نشان داد که بین عوامل فرهنگ، زیرساخت، کیفیت و استاندارد امنیتذهنی و فیزیکی، چهره پردازی و طراحی مناسب، شرایط زیر ساخت عمومی، امکانات و شرایط بهداشتی، محصولاتویژه در نماد شهری و برندسازی سازی گردشگری، و همچنین بین عوامل تاثیرگذار فرهنگ، زیرساخت، کیفیت واستاندار، امنیت ذهنی و فیزیکی، چهره پردازی و طراحی مناسب، شرایط زیر ساخت عمومی, امکانات و شرایطبهداشتی، محصولات ویژه در نماد شهری و تصویر مانندگار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. داشتن تصویریقدرتمند از برند می تواند سبب ساختن برندی قوی در بازار شود همچنین این پژوهش می تواند برای محققین، مدیرانبرند و صاحبان کسب و کار ارائه دهنده خدمات گردشگری در اتخاد استراتژی مناسب در انتخاب برند و همچنینپیشبرد حوزه های مطالعاتی مرتبط مفید واقع شود. مقاله حاضر قصد دارد تا با مرور تحقیقاتی که تاکنون در زمینهبرند و تصویر ماندگار آن انجام شده است این مفهوم، اجزای سازنده آن و روش های اندازه گیری آن را به زبانی سادهو کاربردی معرفی کنیم.

Authors

حسن اسمعیل زاده

کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

پیمان ابراهیمی

دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

یوسف پاشازاده

استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه