استراتژی امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۲ و دلالت های سیاستی آن برای ایران

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1936498
Publish: 11 March 2024
View: 138
Pages: 136
Publish Year: 1401

This Research With 136 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

در جهان به سرعت در حال تغییر کنونی که یکپارچگی اقتصادی و زنجیره ارزش جهانی گسترده از
ویژگیهای آن است، تدوین کلان استراتژ یها بدون توجه به روندهای جهانی و استراتژی کشورهای جهان
به ویژه کشورهایی که تصمیمات و اقدامات آنها تاثیری قابل توجه بر جهان دارد، از کارایی لازم برخوردار
نخواهد بود. در این بین باتوجه به شدت گرفتن تقابل اقتصادی غرب با جمهوری اسلامی ایران در قالب
اعمال تحری مهای گسترده، آگاهی از استراتژیهای قدرتهای جهانی و نیروهایی که آینده جهان و توازن
قدرتهای جهانی را شک ل میدهد، کمک شایانی به چشمانداز کشور از آینده جهان خواهد داشت.
چشماندازی که هرچه روشنتر و دقیقتر باشد در تدوین استراتژ یها و در پیش گرفتن سیاس تها بیشتر
نقش م ییابد .
استراتژی امنیت ملی آمریکا، سندی است که از سال ۱۹۸۷ همه ساله به انتشار رسیده و در آن دولت
ایالات متحده چال شهای امنی ت ملی و نحوه برنام هری زی خود برای مقابله با آ نها را به شکل کلی تبیین
مینماید. استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۲ از این حیث که دهه جاری را به لحاظ پنجره فرصت حل چالشهای
اساسی فرامرزی حساس تصویر میکند، حاوی مسائل درخور توجهی است. از این رو، برگردان متن کامل
استراتژی امنیت ملی در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این در قالب یک پیشگفتار مبسوط، جدا ی
تاریخچه و خلاصه مطالب با اهمیت سند امنیت ملی، نقدها و نظرات تکمیلی در خصوص این استراتژی
جمعآوری و ارائه شده و نیز با بحث در خصوص جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا در دوره
ریاس تجمهوری بایدن، مباحث تکمیل شده است.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدی ریتی ۱

پیشگفتا ر ۱۰

تاریخچ ه، اهداف و اهمی ت استراتژی امنی ت ملی آمریک ا ۱۱

نگا هی به مهمترین موضوعات مطرح در استراتژی ام نی ت ملی ۲۰۲۲ ۱۴

منتخبی از د یدگا هها و نقده ای وارده بر استراتژی ام نی ت ملی ۲۰۲۲ ۲۲

ایران در س یاس ت خار جی با ید ن ۲۸

جمعبندی؛ دلال تهای سیاس تی استراتژی امنی ت ملی آمر یکا برای ایرا ن ۳۹

استراتژی امنی ت ملی آمریکا؛ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲ ۴۵

مقدم ه ۴۵

بخش اول: رقابت بر سر آنچه در آینده رخ خواهد دا د ۴۹

چشمانداز ماندگار م ا ۴۹

نقش د یرپای م ا ۵۰

ما هی ت رقابت بین دموکراس یها و نظا مهای استبداد ی ۵۲

همکاری برای مقابله با چال شهای مشترک در عصر رقاب ت ۵۵

مروری بر رویکرد استرات ژ یک م ا ۵۸

بخش دوم: سرمای هگذاری در قدرت ما ۶۴

سرما ی هگذاری در قدرت مل ی ما برای حفظ م زی ت رقابتی ۶۴

استفاده از دیپلماسی برای تشکیل قویترین ائتلافهای ممکن ۶۹

نوسا زی و تقویت ارتش ۷۷

بخش سوم: اولوی تهای جها نی ما ۸۲

پیشی گرفتن در میدان رقابت با چین و محدود کردن رو سی ه ۸۲

همکاری در چالشهای مشترک ۹۰

شکل دادن به قواعد راهنم ا ۱۰۱

بخش چهارم: استراتژی ما در مناطق مختل ف ۱۰۹

ترویج یک منطقه هند آرام آزاد و باز - ۱۰۹

تعمیق اتحاد خود با اروپ ا ۱۱۲

تقوی ت دموکراسی و رفاه مشترک در نیمکره غربی ۱۱۵

پشتیبانی از کاهش تنش و یکپارچگی در خاورمیان ه ۱۱۹

پیریزی مشارکت ا یالات متحده و آفریقا در قرن بیست و یکم ۱۲۲

صلح آمیز بودن قطب شمال باید حفظ شو د ۱۲۴

محافظت از در یا، هوا و فض ا ۱۲۶

بخش پنجم: نت یج هگیر ی ۱۲۹

مناب ع ۱۳۱

نمایش کامل متن

Keywords:

امنیت اقتصادی , تحریم , روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی