مروری بر عیوب رایج در فرایند ذوب لیزر انتخابی(SLM)

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI24_038

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

تشکیل عیوب یک مشکل رایج در ذوب لیزری انتخابی (SLM) است . این پژوهش مروری بر مکانیسم های تشکیل عیوب در SLM ارائه می کند. نتایج تحق یقات اخیر در مورد یافته ها و طبقه بندی عیوب را خلاصه می کند، مکانیسم های تشکیل عیوب رایج ، مانند تخلخل ها، حفره های همجوشی ناقص و ترکها را تجزیه و تحل یل می کند. این پژوهش تاثیر پارامترهای فرآیند بر تشکیل عیب و تاث یر تشکیل عیب را بر خواص قطعه ساخته شده مورد بحث قرار می دهد.

Authors

محمدسجاد ربیعی زاده

دانشجوی دکتری مهندس مواد و متالورژی، دانشگاه شهید چمران اهواز

رضا دهملایی

دانشیار مهند سی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید چمران اهواز