اولویت بندی خرابی های منجر به نشت در آزمایش مقاومت نشتی در شبکه توزیع و تغذیه گازرسانی به روش تجز یه تحلیل شبکه ای – ANP مطالعه موردی شرکت گاز استان تهران

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI24_074

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

در شبکه گازرسانی و قبل از تزریق گاز، شبکه تحت آزمایش مقاومت و نشتی قرار میگردد تا از اجرا و عملکرد شبکه اطمینان حاصل گردد. آزما یش مقاومت و نشتی شامل دو مرحله آزمایش مقاومت و نشتی شبکه میباشند که آزمایش مقاومت در فشار بالاتر و در مدت کوتاهتر انجام میگیرد و آزمایش نشتی در فشار پایین تر و در زمان طولانی تری نسبت به آزما یش مقاومت به منظور اطمینان از عدم وجود هرگونه نشتی انجام میگیرد. زمان و فشار این آزمایشها بر اساس استانداردهای مختلف متفاوت میباشد. در این تحقیق پژوهش با استخراج علل عمده مردودی آزمون های مقاومت نشتی خطوط گازرسانی درون شهری ، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل شبکه ای ANP، اقدام به اولویت بندی و وزن دهی به هرکدام از خرابی ها داده شد که پس از آن، اعتبار سنجی مدل بوسیله داده های حاصل از ۱۲۰۹ عدد آزما یش مقاومت نشتی انجام گرفته در گاز استان تهران بر اساس نوع نشتیها و فراوانی طبقه بندی ، بررسی و تحلیل شده است . نتایج نشان می دهد، بیشترین میزان علت مردودی در آزمایش های مقاومت نشتی در شبکه گازرسانی ، مربوط به بدنه و اتصالات فوقانی شیرهای فولادی شامل گلند، ساقه و همچنین اتصالات پلی اتیلن نصب شده در خطوط شبکه گازرسانی می باشد .

Authors

مسعود صمدیان ذکریا

دکتری مهندسی مکانیک، امور بازرسی فنی،شرکت گاز استان تهران

امیرحسین اهنزی

دکتری مدیریت صنعتی، امور بازرسی فنی،شرکت گاز استان تهران

عباس زارع کاریزی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، امور بازرسی فنی،شرکت گاز استان تهران