اثربخشی روان درمانی وجودی به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی و تحمل آشفتگی معلولین جسمی حرکتی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-6-2_003

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: معلولین یکی از اقشار جامعه اند که به لحاظ موقعیتشان بیشترین نیاز را به حمایت دارند. کنار آمدن با این شرایط برای اکثر آنان دشوار می باشد. زیرا معلولیت سلامت و بهزیستی روان شناختی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش نیز با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی وجودی به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی و تحمل آشفتگی معلول جسمی حرکتی انجام شده است. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون وپس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه ی آماری این پژوهش تمامی معلولین جسمی حرکتی منطقه دو شهر تهران در سال ۱۳۹۵ بود. به منظور انجام این پژوهش، شصت نفر از معلولین جسمی حرکتی مرکز توانبخشی معلولین جسمی رعد که مایل به همکاری بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل(سی نفر، هرگروه) جایگزین شدند. گروه آزمایش هشت جلسه نود دقیقه ای تحت درمان وجودی به شیوه گروهی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی ریف و تحمل آشفتگی سیمون و گاهر در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توسط هر دوگروه تکمیل گردید. داده های حاصل با روش تحلیل کوواریانس و به کمک نرم افزار SPSS۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر بهزیستی روان شناختی در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که بین دو گروه در تحمل آشفتگی تفاوت معناداری وجود دارد.(P<۰/۰۱) بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد می شود از این درمان جهت بهبود بهزیستی روان شناختی و تحمل آشفتگی معلولین جسمی حرکتی در مراکز کلینیکی و درمانی استفاده کنند.

Authors

میلاد قمی

Islamic Azad University south Tehran branch

عبداله جمالی

Department of psychology and educational sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan Razavi, Iran.

زهرا شفیعی

Allameh Tabatabaei University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Kamali M, Iran F. (۲۰۰۳). The review on rights of ...
 • Sokhangho Y. (۲۰۱۲). Classification guide veterans and disabled athletes involved ...
 • Heydaripoor M, Mashhadi A, Asghari Nekah M.S. (۲۰۱۲). Relationship between ...
 • Myers, D. G., & Diener, E. (۱۹۹۵). Who is happy? ...
 • Alam S., & Rizvi, K. (۲۰۱۲). Psychological well-being among bank ...
 • Diener, E., & Lucas, R. E. (۱۹۹۹). ۱۱ Personality and ...
 • Vázquez, C., Hervás, G., Rahona, J. J., & Gómez, D. ...
 • Veenhoven, R. (۲۰۰۸). Healthy happiness: Effects of happiness on physical ...
 • Moradi, A., Kalantari, M., & Motamedi, M. (۲۰۰۷). Relationship between ...
 • Simons J, Gaher RM. (۲۰۰۵). The distress tolerance scale: Development ...
 • Zvolensky MJ, Vujanovic AA, Bernstein A, Leyro T. (۲۰۱۰). Distress ...
 • Linehan, M.M. (۱۹۹۳). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New ...
 • Bornovalova MA, Gratz KL, Daughters SB, Hunt ED, CW, Lejuez ...
 • Laposa JM, Collimore K C, Hawley LL, Rector NA. (۲۰۱۵). ...
 • Vujanovic AA, Bernstein A, Litz BT. (۲۰۱۱). Traumatic stress. In: ...
 • Nazari A, Zarghami S.(۲۰۰۹). Existential psychotherapy, individual and group therapy. ...
 • Deurzen EV. (۲۰۰۲). Existential counselling & psychotherapy in practice. London: ...
 • Yalom I. Staring into Sun " Overcome the anxiety of ...
 • Schneider, M. (۲۰۰۰). "Beacon in the storm: an explosion of ...
 • Rezaei Z. (۲۰۱۳). Effectiveness of Existential Psychotherapy in Increasing Increase ...
 • Khodadadisangdeh J, eatemadi A, kamousi A. Effect of Group of ...
 • Gomi, M. (۲۰۱۶). The effectiveness of Existential psychotherapy on psychological ...
 • Kissane, D. W., Love, A., Hatton, A., Bloch, S., Smith, ...
 • Ryff CD. (۱۹۸۹). Happiness is everything, or is it? Explorations ...
 • Yeganeh T. The role of religious orientation in explaining hope ...
 • Bayani, A. A., Koocheky, A. M., & Bayani, A. (۲۰۰۸). ...
 • Li-Min Wu, Jiunn-Ming SH, Hsiu-Lan SH, Shu-Chen CH, & Chih-Cheng ...
 • Nazari AM, Yarahmadi H, Zahrakar K. (۲۰۱۳). The effect of ...
 • Yousefi N, Etemadi O, Bahrami B, Fatehizadeh MA, Ahmadi A, ...
 • Strang S. Spiritual/Existential Issues in Palliative Care. (۲۰۰۲). Thesis, Institute ...
 • Wong, P., T. (۲۰۰۰). Meaning in Life and Meaning in ...
 • Corey G. (۲۰۱۵). Theory and practice of counseling and psychotherapy. ...
 • Sand, L., & Strang, P. (۲۰۰۶). Existential loneliness in a ...
 • Kamali M, Iran F. (۲۰۰۳). The review on rights of ...
 • Sokhangho Y. (۲۰۱۲). Classification guide veterans and disabled athletes involved ...
 • Heydaripoor M, Mashhadi A, Asghari Nekah M.S. (۲۰۱۲). Relationship between ...
 • Myers, D. G., & Diener, E. (۱۹۹۵). Who is happy? ...
 • Alam S., & Rizvi, K. (۲۰۱۲). Psychological well-being among bank ...
 • Diener, E., & Lucas, R. E. (۱۹۹۹). ۱۱ Personality and ...
 • Vázquez, C., Hervás, G., Rahona, J. J., & Gómez, D. ...
 • Veenhoven, R. (۲۰۰۸). Healthy happiness: Effects of happiness on physical ...
 • Moradi, A., Kalantari, M., & Motamedi, M. (۲۰۰۷). Relationship between ...
 • Simons J, Gaher RM. (۲۰۰۵). The distress tolerance scale: Development ...
 • Zvolensky MJ, Vujanovic AA, Bernstein A, Leyro T. (۲۰۱۰). Distress ...
 • Linehan, M.M. (۱۹۹۳). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New ...
 • Bornovalova MA, Gratz KL, Daughters SB, Hunt ED, CW, Lejuez ...
 • Laposa JM, Collimore K C, Hawley LL, Rector NA. (۲۰۱۵). ...
 • Vujanovic AA, Bernstein A, Litz BT. (۲۰۱۱). Traumatic stress. In: ...
 • Nazari A, Zarghami S.(۲۰۰۹). Existential psychotherapy, individual and group therapy. ...
 • Deurzen EV. (۲۰۰۲). Existential counselling & psychotherapy in practice. London: ...
 • Yalom I. Staring into Sun " Overcome the anxiety of ...
 • Schneider, M. (۲۰۰۰). "Beacon in the storm: an explosion of ...
 • Rezaei Z. (۲۰۱۳). Effectiveness of Existential Psychotherapy in Increasing Increase ...
 • Khodadadisangdeh J, eatemadi A, kamousi A. Effect of Group of ...
 • Gomi, M. (۲۰۱۶). The effectiveness of Existential psychotherapy on psychological ...
 • Kissane, D. W., Love, A., Hatton, A., Bloch, S., Smith, ...
 • Ryff CD. (۱۹۸۹). Happiness is everything, or is it? Explorations ...
 • Yeganeh T. The role of religious orientation in explaining hope ...
 • Bayani, A. A., Koocheky, A. M., & Bayani, A. (۲۰۰۸). ...
 • Li-Min Wu, Jiunn-Ming SH, Hsiu-Lan SH, Shu-Chen CH, & Chih-Cheng ...
 • Nazari AM, Yarahmadi H, Zahrakar K. (۲۰۱۳). The effect of ...
 • Yousefi N, Etemadi O, Bahrami B, Fatehizadeh MA, Ahmadi A, ...
 • Strang S. Spiritual/Existential Issues in Palliative Care. (۲۰۰۲). Thesis, Institute ...
 • Wong, P., T. (۲۰۰۰). Meaning in Life and Meaning in ...
 • Corey G. (۲۰۱۵). Theory and practice of counseling and psychotherapy. ...
 • Sand, L., & Strang, P. (۲۰۰۶). Existential loneliness in a ...
 • نمایش کامل مراجع