اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار بر خودمتمایزسازی زوجین دارای تعارضات زناشویی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-7-1_001

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: خودمتمایزسازی از جمله مفاهیم مهم در مطالعات خانواده است که نقشی اساسی در بروز تعارضات و مشکلات زوجین ایفا می کند. زوج درمانی هیجان مدار از جمله رویکردهایی است که می تواند در زمینه بهبود روابط زوجین مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار بر خودمتمایزسازی زوج های دارای تعارضات زناشویی انجام شد. روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی  از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵ بودند. نمونه مورد مطالعه شامل بیست زوج بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه با حجم مساوی، هر گروه ده زوج، گمارده شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه خود تمایز یافتگی  اسکورون و اسمیت(DSI-R۲۰۰۳) استفاده گردید. گروه آزمایش در هشت جلسه نود دقیقه ای زوج درمانی گروهی هیجان مدار شرکت کردند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در پایان از هر دو گروه، پس آزمون گرفته شد. در پایان داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: تحلیل داده ها نشان داد زوج درمانی گروهی هیجان مدار موجب کاهش جدایی هیجانی در گروه آزمایش شده و موقعیت من را تقویت کرده است. اما در دو مولفه واکنش پذیری هیجانی و آمیختگی با دیگران تفاوت معناداری در بین دو گروه آزمایش و گواه ایجاد نکرده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که زوج درمانی گروهی هیجان مدار تاثیر معناداری بر افزایش خودمتمایزسازی زوجین گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل داشته است. لذا زوج درمانی گروهی هیجان مدار می تواند به عنوان روشی موثر و کارآمد در افزایش خودمتمایزسازی زوج های دارای تعارض توسط درمانگران مورد استفاده قرار گیرد.

Keywords:

Emotionally Focused Couple Therapy , Self-Differentiation , Marital Conflict , زوج درمانی هیجان مدار , خودمتمایزسازی , تعارض زناشویی

Authors

فاطمه جعفری

University of Tehran

سحر صمدی کاشان

University of Tehran

محمد حسن آسایش

Allameh Tabataba'i University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Hosseinian S, Y.S., Tabatabaei M., The Effectiveness of Communication Skills ...
 • Sanford, K., Perceived threat and perceived neglect: Couples' underlying concerns ...
 • Kerr, M. and M. Bowen, Family Evaluation. An Approach Based ...
 • Lam, C.M., and P.C. Chan-So, Validation of the Chinese Version ...
 • Yusefi N, E.A., Bahrami F, Bashlideh K, Shirigi A., Study ...
 • Greenberg, L.S. and R. Goldman, Case formulation in emotion-focused therapy. ...
 • Teymoori Asefichi A, G.L.M., Bakhshayesh A.., predicting marital satisfaction based ...
 • Talebi M, G.B.B., Determining the relationship between self-differentiation, emotional intelligence ...
 • Skowron, E.A., The role of differentiation of self in marital ...
 • Beyrami M, F.S., Akbari A, Amiri Pichakolaei A, predicting marital ...
 • Peleg, O., The relation between differentiation of self and marital ...
 • Maier, C.A., Feminist-informed emotionally focused couples therapy as a treatment ...
 • Adamson, N.A., Emotionally focused therapy with couples facing breast cancer: ...
 • Johnson, S.M., Creating a connection: The practice of emotionally focused ...
 • B., H., Comparison of the Effectiveness of Emotionally Focused Therapy ...
 • Akhavan bitaghsir Z, S.Z.B., Navabinejad SH, Farzad V., The Effectiveness ...
 • Erfanmanesh N, S.Z.B., The Effectiveness of Emotionally-focused Therapy on Marital ...
 • Zia-el-high M, H.H., Ghabari B, Modares M. ۲۰۱۲; ۸ (۲۹):, ...
 • Najafi, M., et al., The effectiveness of emotionally focused therapy ...
 • Falahzadeh, H., Sanaei Zaker B, Farzad V., A Study on ...
 • Khojastemehr R, S.K., Rajabi Gh, Bashlideh K., The Effectiveness of ...
 • Greenberg, L.S., Emotion-focused therapy of depression. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, ...
 • Samadi Kashan S, J.F., Asayesh MH. , The Effectiveness of ...
 • Zuccarini, D., et al., Forgiveness and reconciliation in emotionally focused ...
 • Greenberg, L., S. Warwar, and W. Malcolm, Emotion-focused couples therapy ...
 • Halchuk, R.E., J.A. Makinen, and S.M. Johnson, Resolving attachment injuries ...
 • Skowron, E.A., S.E. Holmes, and R.M. Sabatelli, Deconstructing differentiation: Self-regulation, ...
 • Sanaei B, T.B.P., Family and marriage scales. ۲۰۰۸. [Persian] ...
 • F., Y., Standardization of self-differentiation test (DSI-R) among people aged ...
 • Amani, R.M., MR, Predicting identity styles based on attachment styles. ...
 • Johnson, S.M., The practice of emotionally focused couple therapy: Creating ...
 • Arianfar N, E.O.j.o.c.r.-. Comparison of the Efficacy of Integrative Couple ...
 • Hosseinian S, Y.S., Tabatabaei M., The Effectiveness of Communication Skills ...
 • Sanford, K., Perceived threat and perceived neglect: Couples' underlying concerns ...
 • Kerr, M. and M. Bowen, Family Evaluation. An Approach Based ...
 • Lam, C.M., and P.C. Chan-So, Validation of the Chinese Version ...
 • Yusefi N, E.A., Bahrami F, Bashlideh K, Shirigi A., Study ...
 • Greenberg, L.S. and R. Goldman, Case formulation in emotion-focused therapy. ...
 • Teymoori Asefichi A, G.L.M., Bakhshayesh A.., predicting marital satisfaction based ...
 • Talebi M, G.B.B., Determining the relationship between self-differentiation, emotional intelligence ...
 • Skowron, E.A., The role of differentiation of self in marital ...
 • Beyrami M, F.S., Akbari A, Amiri Pichakolaei A, predicting marital ...
 • Peleg, O., The relation between differentiation of self and marital ...
 • Maier, C.A., Feminist-informed emotionally focused couples therapy as a treatment ...
 • Adamson, N.A., Emotionally focused therapy with couples facing breast cancer: ...
 • Johnson, S.M., Creating a connection: The practice of emotionally focused ...
 • B., H., Comparison of the Effectiveness of Emotionally Focused Therapy ...
 • Akhavan bitaghsir Z, S.Z.B., Navabinejad SH, Farzad V., The Effectiveness ...
 • Erfanmanesh N, S.Z.B., The Effectiveness of Emotionally-focused Therapy on Marital ...
 • Zia-el-high M, H.H., Ghabari B, Modares M. ۲۰۱۲; ۸ (۲۹):, ...
 • Najafi, M., et al., The effectiveness of emotionally focused therapy ...
 • Falahzadeh, H., Sanaei Zaker B, Farzad V., A Study on ...
 • Khojastemehr R, S.K., Rajabi Gh, Bashlideh K., The Effectiveness of ...
 • Greenberg, L.S., Emotion-focused therapy of depression. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, ...
 • Samadi Kashan S, J.F., Asayesh MH. , The Effectiveness of ...
 • Zuccarini, D., et al., Forgiveness and reconciliation in emotionally focused ...
 • Greenberg, L., S. Warwar, and W. Malcolm, Emotion-focused couples therapy ...
 • Halchuk, R.E., J.A. Makinen, and S.M. Johnson, Resolving attachment injuries ...
 • Skowron, E.A., S.E. Holmes, and R.M. Sabatelli, Deconstructing differentiation: Self-regulation, ...
 • Sanaei B, T.B.P., Family and marriage scales. ۲۰۰۸. [Persian] ...
 • F., Y., Standardization of self-differentiation test (DSI-R) among people aged ...
 • Amani, R.M., MR, Predicting identity styles based on attachment styles. ...
 • Johnson, S.M., The practice of emotionally focused couple therapy: Creating ...
 • Arianfar N, E.O.j.o.c.r.-. Comparison of the Efficacy of Integrative Couple ...
 • نمایش کامل مراجع