بررسی تاثیر میزان تخلخل بر استحکام فشاری و استحکام سایشی گندله در کارخانه گندله سازی سه چاهون بافق

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGMCD02_017

تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1403

Abstract:

در فرایند گندله سازی مواد اولیه حاوی اکسید آهن برای تبدیل به آهن مذاب یا آهن اسفنجی آماده سازی می شود افزایش تخلخل گندله همواره باعث کاهش استحکام فشاری و سایشی گندله شده که این امر خود باعث خورد شدن گندله ها در حین حمل و نقل می شود. بنابراین هرچند تخلخل کم باعث افزایش استحکام فشاری و سایشی گندله میشود ولی باید به این امر توجه داشت که کاهش تخلخل در فرایندهای بعدی (احیا و تولید آهن اسفنجی) تاثیرگذار بوده و باعث کاهش شدید فلزی شدن در آهن اسفنجی میشود. در پژوهش حاضر، تاثیر میزان تخلخل بر استحکام فشاری و استحکام سایشی گندله در کارخانه گندله سازی سه چاهون بافق مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش دو آزمایش مجزا برای تعیین رابطه ای منطقی بین تخلخل و استحکام فشاری همچنین تخلخل و استحکام سایشی انجام شد که تعداد ۳۰ نمونه گندله تحت آزمایش قرار گرفته و استحکام آن ها محاسبه شد. نتایج نشان داد محدوده استحکام فشاری بدست آمده برای نمونه ها از ۹۷ تا ۴۷۲ کیلوگرم بر گندله همچنین درصد ضریب فرسایش بین ۷۲/۴۷ تا ۹۲/۴۷ و درصد تخلخل نیز از ۱۹ تا ۳۵ می باشد. ضریب همبستگی بین تخلخل با استحکام فشاری ۸۹ درصد و بین تخلخل و استحکام سایشی برابر با ۹۶ درصد شد.

Keywords:

گندله , استحکام فشاری , استحکام سایشی , کارخانه گندله سازی سه چاهون , تخلخل

Authors

ابوالفضل رنجبر بافقی

دانشجوی دکتری اکتشاف مواد معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

حسینعلی لازمی

استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق