محوطه روباز تبرک، شواهدی احتمالی از دوره قدیم پارینه سنگی در بستر خشکیده رودخانه اترک، دشت قوچان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISIR-4-3_005

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1403

Abstract:

بخش شرقی ایران و به ویژه خراسان، یکی از مهمترین نقاط ایران در حیطه باستان شناسی دوره پارینه سنگی است. از دوره قدیم پارینه سنگی مدارک و شواهد اندکی در دست است. نگارندگان در سال ۱۳۹۵ در خلال بازدید کوتاهی که از بستر رودخانه اترک در حاشیه جنوبی سد تبرک داشتند، مجموعه ای کوچک از دست افزارهای سنگی را که شامل ساطور- سنگ مادر، یک رویه، سنگ مادر- خراشنده، خراشنده جانبی و تراشه های ساده شکسته شناسایی نمودند. این پژوهش بر آن است تا در گام نخست با ریخت شناسی دست افزارهای مذکور به گاهنگاری نسبی آنها پرداخته و در نهایت با استفاده از مطالعات مقایسه ای با محوطه های هم عصر در خراسان و آسیای میانه، شواهد احتمالی دوره قدیم پارینه سنگی را در منطقه دشت قوچان بررسی نماید.

Authors

علی صدرایی

کارشناس ارشد باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران (نویسنده مسئول)

بهرام عنانی

دانشجوی دکتری باستان شناسی، دانشگاه هنر اصفهان

میراحمد زوار موسوی نیاکی

کارشناس ارشد باستان شناسی، موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر