مدیریت دانش : اهمیت و ضرورت اصول و مولفه های آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_0433

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

همواره یکی از معضلات اساسی سازمانها، نداشتن اطلاعات کافی برای تصمیم گیری های است . ازاین رو؛ مدیریت دانش به عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم گیری سازمانی محسوب می شود و به عنوان فرایند جمع آوری ، انتقال و بهرهبرداری از دانش کارکنان در سازمان تعریف می شود که موجب بهبود اتخاذ تصمیمات، اشتراک دانش ، جلوگیری از از دست دادن دانش ، تسهیل فرآیند یادگیری سازمانی در مدیریت سازمانی ، بهبود تصمیم گیری ، جلوگیری از از بین رفتن دانش و تسهیل فرآیند یادگیری سازمانی می شود. بنابراین سازمانهایی در جهان متحول و پیچیده قرن حاضر موفق خواهند بود که بتوانند فرآیند یادگیری ، کسب حفظ و توسعه دانش را با موفقیت پیادهسازی کنند. علی رغم نقش مدیریت دانش در ایجاد مزیت رقابتی ، هنوز بسیار از سازمانها، در بهرهگیری اثربخش از آن ناکام ماندهاند و نتوانسته اند میان اهداف راهبری مدیریت دانش سازمانی تعامل برقرار کنند. بنابراین ؛ هدف از پژوهش حاضر، بررسی اهمیت و جایگاه مدیریت دانش ، الزامات و کاربردها آن در مدیریت سازمانی است . بنابراین ، پژوهش حاضر، به روش مرور نظاممند به منظور بررسی اهمیت و جایگاه مدیریت دانش ، الزامات و کاربردها آن در مدیریت سازمانی انجامشده و تلاش شده با بهرهگیری از روش کتابخانه ای و مرور مقالات، تلاش شده است تا اهمیت و ضرورت اصول و مولفه های مدیریت دانش مورد بررسی قرار گیرد.

Keywords:

Authors

رحمت اله ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه دولتی بیرجند دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

هادی براتی

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران