بررسی تاثیر هوش رقابتی مدیران بر میزان رضایت از کیفیت خدمات ارائهشده توسط شرکت کاشی عقیق یزد با توجه به نقش میانجی مدیریت استرس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE18_091

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

هدف اصلی پژوهشحاضر تعیین تاثیر هوش رقابتی مدیران بر میزان رضایت از کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت کاشی عقیق با توجه به نقش میانجی مدیریت استرس بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر نیروی انسانی فعال شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت کاشی عقیق یزد و همچنین مشتری های آن شرکت که در سال ۱۴۰۱ از آن شرکت خرید داشته اند بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ۱۰۰ نفر از مدیران و کارکنان شرکت کاشی عقیق یزد وهمچنین تعدادی از مشتریان این شرکت نیز انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هوش رقابتی دشامپس و نایاک ۱۹۹۵ و روچ و سانتی ۲۰۰۱، رضایت از کیفیت خدمات پاراسارامن ۱۹۸۵ و پرسشنامه راهکارهای مدیریت استرس کوبین و همکاران ۱۹۹۰ جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن بود که مدیریت استرس کارکنان قدرت پیش بینی رضایت از کیفیت خدمات را داراست: مدیریت استرس کارکنان قادر به پیش بینی رضایت از کیفیت خدمات می باشد: هوش رقابتی مدیران قادر به پیش بینی مدیریت استرس کارکنان می باشد و هوش رقابتی مدیران قادر به پیش بینی رضایت از کیفیت خدمات می باشد.

Keywords:

هوش رقابتی مدیران , رضایت از کیفیت خدمات , مدیریت استرس

Authors

مجید سلطانزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی-سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی ,واحد ارسنجان,ایران

علی محمد رضایی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارسنجان ایران