تحلیل و ارزیابی اثرپذیری ارزش ویژه برند از تجربیات برند در نگاه مصرف کننده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF04_084

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

تجربه برند شامل واکنشهای احساسی ، رفتاری و شناختی تحریک شده به وسیله مولدهای مربوط به برند مثل طرح، ارزش ویژه، بسته بندی ، ارتباطات و محیطی که برند در آن عرضه می گردد، می شود. بسیاری از صاحب نظران بازاریابی معتقدند که شناخت و درک چگونگی تجربه برند به وسیله مصرف کنندگان، برای توسعه استراتژیهای بازاریابی محصولات و خدمات امری حیاتی است ، زیرا تجربه برند می تواند در پیش بینی رفتارمصرف کننده مورد استفاده قرار گیرد . بنابراین در این مقاله اثر تجربه برند بر اعتماد به برند، رضایت و وفاداری به برند بررسی شده است . از اینرو سعی شده است که چهار هدف تعیین تاثیر تجربه برند بر آگاهی برند، تعیین تاثیر تجربه برند بر کیفیت ادراک شده، تعیین تاثیر تجربه برند بر وفاداری به برند و تعیین تاثیر رضایت برند بر تداعی برند دنبال شود و نتایج آن درقالبی علمی در اختیار قرار گیرد. علاوه بر سنجش روابط بین متغییرها توسط فرضیه ها مدل مفهومی پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفت که شاخص های برازش مدل بیانگر تناسب مدل مفهومی است و در نتیجه تاثیر مثبت و معناداری متغیر مستقل بر وابسته پذیرفته شد.

Authors

احسان کرانی

گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران