تاثیر گرایش های استراتژیک تجاری ، فناوری اطلاعات و آمیخته های بازاریابی از طریق هم راستایی استراتژی بازرگانی داخلی و خارجی بر توسعه عملکرد تجاری شرکت (مطالعه موردی : شرکت های کوچک و متوسط شهرستان زنجان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF04_185

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش تاثیر گرایش های استراتژیک تجاری ، فناوری اطلاعات و آمیخته های بازاریابی از طریق هم راستایی استراتژی بازرگانی داخلی و خارجی بر توسعه عملکرد تجاری شرکت شرکت های کوچک و متوسط شهرستان زنجان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی تحلیلی ، به شیوه پیمایشی با رویکرد علی است . جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارشناسان و مدیران شرکتهای کوچک و متوسط دارند، می باشد و نمونه آماری ۱۸۰ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است . ابزار گردآوری داده های اولیه پرسشنامه استاندارد ال سورمی و همکاران( ۲۰۲۰)، می باشد و روایی به شکل صوری و روش تحلیل عاملی با شاخص KMO و همچنین پایایی آنها با گزارش ضریب آلفای کرونباخ کل (۹۰۱/۰) مورد تایید قرار گرفت . در تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد، که در تحلیلهای توصیفی از نرم افزارspss نسخه ۲۱ و در بخش تحلیلهای استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش هم از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل۸/۸ استفاد شد. نتایج پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر نشان می دهند که گرایشهای استراتژیک تجاری بر توسعه عملکرد تجاری شرکت های کوچک و متوسط و همراستایی استراتژی بازرگانی داخلی تاثیر معناداری می گذارد، گرایشهای استراتژیک تجاری بر همراستایی استراتژی بازرگانی خارجی تاثیر معناداری می گذارد، همراستایی استراتژی بازرگانی داخلی و خارجی تاثیرگذاری گرایشهای استراتژیک تجاری بر توسعه عملکرد تجاری شرکت های کوچک و متوسط را میانجیگری می کند، فناوری اطلاعات بر همراستایی استراتژی بازرگانی داخلی و خارجی تاثیر معناداری می گذارد. همراستایی استراتژی بازرگانی داخلی و خارجی تاثیرگذاری فناوری اطلاعات بر توسعه عملکرد تجاری شرکت های کوچک و متوسط را میانجیگری می کند.

Keywords:

گرایش های استراتژیک تجاری , فناوری اطلاعات , آمیخته های بازاریابی , هم راستایی استراتژی بازرگانی داخلی و خارجی , توسعه عملکرد تجاری

Authors

علیرضا نورمحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی ) واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی , زنجان، ایران

فیروزه حاجی علی اکبری

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی, زنجان، ایران