بررسی رابطه پلتفرم های بازاریابی دیجیتال با پایدار سازی مشاغل شرکت های دانش بنیان شهرکرمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF04_247

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رابطه بین پلتفرم های بازاریابی دیجیتال با پایدارسازی کسب و کار شرکت های دانش بنیان شهر کرمان انجام شد. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر کرمان می باشد که تعداد آنها ۱۲۰ نفر می باشد و بر اساس فرمول کوکران ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است . برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه بازاریابی دیجیتال و پایدارسازی کسب و کار استفاده شد. اعتبار پرسشنامه بازاریابی دیجیتال ۹۵ درصد، اعتبار پرسشنامه پایدارسازی کسب و کار ۹۳ درصد است . میزان پایایی برای پرسشنامه بازاریابی دیجیتال برابر با ۸۹/۰ درصد و پایدر سازی کسب و کار معادل ۸۷/۰ درصد است . برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین تاثیر بازاریابی دیجیتال بر پایدارسازی کسب و کار شرکت های دانش بنیان شهر کرمان رابطه معناداری وجود دارد

Authors

امیر فاضل

استادیار، گروه مدیریت، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران.

آزین هرندی

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.