تاثیر ویژگی های فرد ی اجتماعی کارکنان بر پیشبرد کارآفرینی سازمانی (مطالعه بانک مهر اقتصاد در شهر کرمان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF04_248

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

هدف این تحقیق تاثیر ویژگی های فردی -اجتماعی کارکنان بر پیشبرد کارآفرینی سازمانی در بانک مهر اقتصاد شهر کرمان می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی و به صورت همبستگی و مبتن ی بر آزمون رگرسیون و مبتنی بر معادلات ساختاری است . جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانک مهر اقتصاد در شهر کرمان می باشد که تعداد ۶۸ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی و پایایی آنها با استفاده از روش روایی محتوایی و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت . داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارSPSS ۲۳ و Smart Pls۳ مورد آزمون قرار گرفت . نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی و اجتماعی کارکنان بر پیشبرد کارآفرینی سازمانی موثر می باشد.

Keywords:

Authors

امیر فاضل

استادیار، گروه مدیریت، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

آزین هرندی

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.