بررسی نقش میانجیگر مهارت های ارتباطی در رابطه بین هویت اجتماعی و سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TLR-20-2_002

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1403

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت اجتماعی و سازگاری اجتماعی با توجه به نقش میانجیگر مهارتهای ارتباطی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش به تعداد ۶۵۷۰ نفر بود که تعداد ۳۶۲ نفر با استفاه از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه های سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (۱۹۵۳)، پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی وکیلی و همکاران (۱۳۹۱)، پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی صفاری نیا و همکاران (۱۳۹۳) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد سازگاری اجتماعی دانش آموزان با مهارتهای ارتباطی و هویت اجتماعی آنها رابطه مستقیم و معناداری دارد. مهارتهای اجتماعی دانش آموزان با هویت اجتماعی آنها رابطه مستقیم و معناداری دارد. نتایج تحقیق نشان داد مهارتهای اجتماعی در رابطه میان سازگاری اجتماعی و هویت اجتماعی نقش میانجی دارد. کلید واژه: مهارتهای ارتباطی، سازگاری اجتماعی، هویت اجتماعی، دانش آموزان

Keywords:

کلید واژه: مهارتهای ارتباطی , سازگاری اجتماعی , هویت اجتماعی , دانش آموزان

Authors

مسعود نظرزاده

گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، آبدانان، ایران

طاهره نکوئیان

گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

ام ابیها میکائیلی

دانشجوی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، آبدانان، ایران