بازنگری چشم انداز اقتصاد جهان: دورنمای روشنتر، بازارهای خوشبینانه، چالش های پیش رو

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1951839
Publish: 9 April 2024
View: 37
Pages: 22
Publish Year: 1396

This Research With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

صندوق بینالمللی پول گزارش ۱ که در آن وضعیت اقتصادی کشورها و مناطق
مختلف جهان بررسی شده و پیشبینیهایی از متغیرهای کلیدی اقتصادی ارایه میگردد را به صورت
منظم و در ماههای آوریل و اکتبر هر سال ارایه مینماید. در ژانویه سال ۲۰۱۸ صندوق بینالمللی پول
آخرین پیشبینیهای خود از اقتصاد جهان که در ویرایش اکتبر ۲۰۱۷ » چشمانداز اقتصاد جهان « گزارش
ارایه شده بود را اصلاح و به روز نموده است. بر اساس این اصلاحیه که ترجمه آن پیش رو است،
پیشبینیها از رشد اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نسبت به گذشته با اندکی بهبود همراه شده
است

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۱

نگاه کلی ۳

بهبود اقتصاد جهانی تشدید شده است ۴

پیشبینی میشود که رشد جهانی در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیشتر افزایش خواهد یافت ۷

مخاطرات ۱۱

سیاستها ۱۴

جدول پیوست- نگاه اجمالی به پیشبینیها از اقتصاد جهانی ۱۷

نمایش کامل متن