ماهیت در حال تغییر کار (مرور اجمالی)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1951851
Publish: 9 April 2024
View: 39
Pages: 27
Publish Year: 1397

This Research With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

هیچ زمانی نبوده که نوع بشر نگران این موضوع نباشد که قابلیت خلاقیتش به چه منجر خواهد شد. در
قرن نوزدهم، کارل مارکس ۱ ماشینی شدن نه تنها رقیبی توانمندتر برای کارگر است که « نگران بود که
(.» می تواند منجر به بیهوده جلوه دادن او شود، بلکه قوی ترین سلاح برای سرکوب اعتصاب ها است ۱ )
جان مینارد کینز ۲ در ۱۹۳۰ نسبت به گسترش بیکاری ناشی از تکنولوژی هشدار داد.) ۲ ( اما با این وجود،
نوآوری استانداردهای زندگی را متحول ساخت. امید به زندگی افزایش داشته است؛ مراقبت های
بهداشتی اولیه و آموزش گسترش یافته اند؛ و درآمد اکثر افراد افزایش داشته است.

فهرست مطالب Research

مرور اجمالی ۱

۲ تغییرات در ماهیت کار ۶

۳ دولت ها چه می توانند بکنند؟ ۱۳

۴ ساختار این مطالعه ۱۷

نمایش کامل متن