بررسی اثر سیاست های اقتصادی بر رشد اقتصادی و تورم در ایران: کاربرد شاخص فضای سیاست گذاری

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1951873
Publish: 9 April 2024
View: 721
Pages: 96
Publish Year: 1402

This Research With 96 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

دول تها یکی از بخ شهای مهم اقتصادی هر کشور محسوب میشوند که از طریق اتخاذ سیاس تهای پولی،
مالی و ایجاد نهادها و زیرساخ تهای اقتصادی در قالب وضع قوانین و ایجاد امنیت اقتصادی، زمینه مناسب
تخصیص بهینه منابع و همچنین رشد و توسعه اقتصادی را فراهم میسازند و با اجرای سیاس تهای اقتصادی
بر فعالیت سایر بخ شها تاثیر میگذارند. طی ده ههای اخیر، توانایی انجام سیاس تهای مطلوب ت وسط دول تها
بدون به خطر انداختن پایداری، رشد و تورم بلندمد ت، مورد توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته
فضای سیاستگذار ی « است که اصطلاحا به آن ۱ گفته م یشود و در دو دوره بلندمدت و کوتاهمدت قابل بررسی »
اس ت.
فضای سیاستگذاری در بلندمدت، بخشی از یک چارچوب اقتصاد کلان است و به سیاس تهای مالی،
پولی، نرخ ارز، ساختاری و سایر سیاس تهای کلان اقتصادی، بستگی دارد. در مقابل، فضای سیاستگذاری در
که شامل مولف ههای کمی و کیفی فضای سیاستگذاری » ماتریس فضای سیاستگذاری « کوتاهمدت در قالب
است مورد مطالعه قرار م یگیرد. از نظر کمی، فضای سیاستگذاری باید حداقل منعک سکننده فضای مالی،
فضای پولی و فضای ذخیره کشور باشد. از نظر کیفی، ارزیابی فضای سیاستگذاری تحت هر یک از این
مولف هها به وضعیت پول ملی کشور، گروه درآمدی اقتصادهای پیشرفته، بازارهای نوظهور یا کشورهای
کمدرآمد، دسترسی آن به بازارهای سرمایه، ریسک تنگنای بدهی و رژیم نرخ ارز آن بستگی دارد .

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۵

۱ مقدمه ۷

۱ مفهوم فضای سیاستگذاری ۷

۱۱ فضای سیاستگذاری بلندمدت و کوتاهمدت ۹ ۲۱ » موثر « و » اسمی « فضای سیاستگذاری ۱۱

۲ فضای مالی ۱۲

۲ - ۱ تعریف فضای مالی ۱۳

۲ - ۱ - ۱ ایجاد فضای مالی ۱۵

۲ - ۱ - ۲ اجزا و روش محاسبه فضای مالی ۱۶

۲ - ۲ ارزیابی فضای مالی بر اساس دیدگاه صندو ق بینالمللی پول ۲۰

۲ - ۲ - ۱ دسترس بودن فضای مالی بر اساس دیدگاه صندوق بینالمللی پول ۲۱

۲ - ۳ نگاهی به پیشینه شاخص وضعیت مالی ۲۲

۳ فضای پولی ۳۵

۳ - ۱ اثر سیاستهای پولی در اقتصاد ۳۷

۳ - ۱ - ۱ رویکرد کلاسیکها ۳۷

۳ - ۱ - ۲ رویکرد کینزیها ۳۸

۳ - ۱ - ۳ پولگرایان و نظریه مقداری جدید ۴۰

۳ - ۱ - ۴ کلاسیکهای جدید ۴۲

۳ - ۱ - ۵ نظریه دور تجاری حقیقی ۴۴

۳ - ۱ - ۶ کینزیهای جدید ۴۷

۳ - ۲ مجاری اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ۴۹

۳ - ۲ - ۱ مجرای نرخ بهره ۵۲

۳ - ۲ - ۲ مجرای اثر ثرو ت ۵۳

۳ - ۲ - ۳ مجرای اعتبار بانکها ۵۳

۳ - ۲ - ۴ مجرای نرخ ار ز ۵۴

۳ - ۲ - ۵ مجرای پول گرایان ۵۴

۳ - ۳ اثر تکانه قیمت و درآمدهای نفتی بر تولید و تورم ۵۵

۳ - ۳ - ۱ تکانه عرضه و تقاضای نفت ۵۹

۳ - ۳ - ۲تکانه قیمت نفت، رابطه مبادله و بازار ار ز ۶۱

۳ - ۴ اقتصاد کلان باز جدید: سیاست پولی-نرخ ارز ۶۱

۳ - ۵ نگاهی به تحولات سیاستهای پولی در ایران ۶۴

۳ - ۵ - ۱ قاعده مندی سیاست پولی در اقتصاد ایرا ن ۶۴

۳ - ۶ شاخص شرایط پولی ۶۶

۴ فضای ذخیره ۷۱

۴

۳ محیط نهادی ۷۳

۳ - ۱ وضعیت بینالمللی پول ملی ۷۳

۳ - ۲ گروه درآمدی ۷۶

۳ - ۳ دسترسی به بازار سرمایه ۷۷

۳ - ۴ ریسک تنگنای بدهی ۷۸

۳ - ۵ رژیم نرخ ارز ۸۰

۲ فضای سیاستگذاری در کشوره ا ۸۰

۴ - ۱ فضای سیاستگذاری در کشورهای توسعهیافته ۸۱

۴ - ۲ فضای سیاستگذاری در کشورهای درحالتوسعه و اقدامات لازم برای گسترش آ ن ۸۳

۳ معیارهای تعیین کمیت فضای سیاستگذاری ۸۵

۶ شاخص فضای سیاستگذاری ۸۶

۶ - ۱ محاسبه فضای سیاستگذاری موثر ۸۶

معادله برآورد شده را میتوان بهصورت زیر نوشت : ۸۹

۶ - ۲ محدودیتهای شاخص فضای سیاستگذاری موث ر ۹۲

۶ - ۳ کاربرد شاخص فضای سیاستگذاری برای بحران کووید- ۱۹ ۹۳

۴ ۷ ضرورت بهکارگیری شاخص فضای سیاستگذاری در ایران ۹۳

۵ جمعبندی و توصیههای سیاستی ۹۴

نمایش کامل متن