نگاهی به رابطه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در چارچوب رویکرد رشد اقتصادی غیر تورمی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1951875
Publish: 9 April 2024
View: 482
Pages: 69
Publish Year: 1402

This Research With 69 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

رشد پایدار اقتصادی و ثبات قیمتها از جمله اهداف اصلی سیاستگذاران در اقتصاد کلان محسوب میشوند؛
به همین دلیل در علم اقتصاد، ادبیات گستردهای در این خصوص، شامل مباحث، نظریهها و الگوها، شکلگرفته
است.
مطالعات بسیاری در خصوص اثر تورم بر رشد اقتصادی هریک با رویکرد خاص و با استفاده از نمونه و
الگوهای متفاوت، انجامشده است. بهطورکلی، در نظریههای اقتصادی در رابطه با چگونگی رابطه میان تورم
و رشد اقتصادی اتفاقنظر وجود نداشته و در مطالعات نتایج متفاوتی حاصلشده است. برخی صاحبنظران
اقتصادی معتقدند میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ارتباط منفی و برخی نیز اعتقاد دارند میان این دو متغیر
رابطه مثبت وجود دارد. در این میان، عدهای نیز بر این باورند که ارتباط معناداری میان نرخ تورم و نرخ رشد
اقتصادی وجود ندارد.
علاوه بر تورم و رشد اقتصادی، حجم پول نیز ازجمله متغیرهایی است که نشاندهنده برآیند اثر
سیاستهای پولی در اقتصاد است. از ین رو ارتباط این متغیر با تورم همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده و
نظریات متعددی نیز در این زمینه مطرحشده است. ازجمله میتوان به مکتب کلاسیکها و مکتب کینزی اشاره
نمود که معتقدند تغییر در حجم پول باعث افزایش تورم میگردد. اقتصاددانان مکتب پولی نیز بر این باورند
که آثار افزایش عرضه پول تنها در افزایش قیمتها منعکس میشود. برخی دیگر از اقتصاددانان نیز در مطالعات
خود نشان دادهاند که حرکات بلندمدت همزمان بین رشد حجم پول و تورم در طیف وسیعی از کشورها در
دورههای زمانی مختلف مشاهده شده است.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۱

۱ مقدمه ۷

۲ نظریههای مرتبط با رشد اقتصادی، تورم و حجم پول ۸

۳ سازوکارهای احتمالی انتقال اثرات تورم بر رشد اقتصادی ۱۷

۴ چگونه بدون تورم میتوان به رشد اقتصادی دست یافت؟ )کشورهای درحالتوسعه( ۱۸

۵ تجارب کشورها در خصوص رشد اقتصادی غیرتورمی ۲۱

۵ - ۱ تجربه کشور امریکا ۲۳

۵ - ۲ تجربه ترکیه ۲۵

۵ - ۳ تجربه برزیل ۲۸

۵ - ۴ تجربه شیلی ۳۱

۶ روششناسی پژوهش ۳۴

۶ - ۱ رشد اقتصادی و تورم در ایران )تحلیل دادهها( ۳۴

۶ - ۲ روششناسی پژوهش ۳۷

۷ یافتههای پژوهش ۳۸

۸ نقشه راه رشد اقتصادی غیر تورمی در ایران ۴۳

۸ - ۱ راهکارهای مهار تورم ۴۵

۸ - ۱ - ۱ راهکارهای مهار تورم در کوتاهمدت ۴۵

۸ - ۱ - ۲ راهکارهای مهار تورم در میانمدت ۴۷

۸ - ۲ رشد آفرینی و رونق تولید ۴۹

۸ - ۳ لزوم توجه به مسیر بهینه رشد نقدینگی ۵۰

نتیجهگیری و توصیههای سیاستی ۵۱

منابع ۵۵

نمایش کامل متن

Keywords:

رشد اقتصادی – نرخ تورم-حجم نقدینگی-سیاست پولی

Authors

روزبه بالونژاد نوری

عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی

نسرین منصوری

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان