تاثیر اصلاح- گرمایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی ماده مرکب کاه برنج/پلی پروپیلن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NATURALCONF01_032

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

با کمبود شدید ماده اولیه چوبی و محدودیت بهره برداری از جنگل ها، کاربرد پسماند گیاهان کشاورزی به عنوان جایگزین منابع جنگلی در صنایع سلولزی را می توان توصیه کرد. این تحقیق با هدف بررسی اثر اصلاح گرمایی کاه برنج بر خواص کاربردی فرآورده مرکب پودر کاه برنج/پلی پروپیلن انجام شد. اصلاح گرمایی در پنج سطح دمایی ۱۷۰، ۱۸۰، ۱۹۰، ۲۰۰ و ۲۱۰ درجه-سانتی گراد به مدت ۱ ساعت روی نمونه های پودر کاه برنج انجام شد. با توجه به کمترین میزان کاهش جرم نمونه های پودر کاه برنج، دو سطح دمایی ۱۷۰ و ۱۹۰ درجه سانتی گراد برای ساخت فرآورده مرکب انتخاب گردید. فرآورده های مرکب با اختلاط ۳۵ درصد وزنی پودر کاه برنج در حضور ۲ درصد وزنی مالئیک انیدرید پیوند شده به پلی پروپیلن (CM) و عدم حضور مالئیک انیدرید پیوند شده به پلی پروپیلن به عنوان عامل جفت کننده به روش قالب-گیری فشاری ساخته شدند. نتایج نشان داد که اصلاح گرمایی موجب تغییر در جرم کاه برنج می شود به طوریکه با افزایش دما، کاهش جرم افزایش یافت. نتایج آزمون های مکانیکی نشان داد، بیشترین مقاومت و مدول خمشی مربوط به نمونه های اصلاح گرمایی شده در دمای ۱۷۰ درجه سانتی گراد، همچنین بیشترین میزان مقاومت کششی مربوط به نمونه CM می باشد.

Authors

محمدحسین بسکابادی

دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب و فراورده های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

سیدمجید ذبیح زاده

دانشیار، گروه مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مریم قربانی کوکنده

دانشیار، گروه مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فروغ دستوریان

استادیار، گروه مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری