اولویت بندی فاکتورهای ریسک در ساختمانهای سبز بر اساس تصمیم گیری چند معیاره

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_356

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

یکی از روشهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های دوستدار طبیعت در ساخت و سازهای جدید و سبز است . با این حال طراحی و ساخت این ساختمان ها با ریسک های همراه است . از این رو مطالعه حاضر، بر روی ساختمان های سبز و ریسک های ساخت و ساز سبز متمرکز شده است . برای این منظور از یک روش تصمیم گیری چند منظوره استفاده شده است . ریسک های مربوط به ساختمان های سبز از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی و روش فازی استفاده شده است . مطالعه درشش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ انجام شده است . جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۱۲۰ نفر از مهندسین و کارشناسان ساخت و ساز سبز بود که از میان آنها ۹۲ کارشناس به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بر اساس نظرسنجی صورت پذیرفته تورم، رکود اقتصادی ، نرخ تغییر ارز و محدودیت در دسترسی به تکنولوژی سبز به ترتیب از دلایل اصلی ریسک ساخت وساز سبز می باشند. همچنین ، بر اساس نظر خبرگان و تحلیل سلسله مراتبی FAHP بر روی مولفه های اصلی ریسک ، ضرورت تامین قسمتی از تجهیزات از خارج از کشور، ذینفعان پروژه و ریسک های اقتصادی به ترتیب ببه عنوان اصلی ترین چالش های مربوط به ریسک ذینفعان در ساخت وساز سبز مطرح هستند. در نهایت ، بر اساس نظر خبرگان و تحلیل سلسله مراتبی FAHP بر روی مولفه های فرعی ریسک (زیر مجموعه های هر یک از فاکتورهای اصلی )، انتخاب تکنولوژی نامناسب و اشتباهات طراحی و نرخ تغییر ارز بیشترین نقش را دارند.

Keywords:

ساختمان سبز- مدیریت ریسک - مدیریت پروژه- تصمیم گیری چند معیاره.

Authors

علی اکبر اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ،گروه مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

محمد اسلامی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، گروه مهندسی معماری ، دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه آزاد تهران مرکز

محمدهیمن جنتی

استادیار، گرایش سازه هیدرولیکی_آب ، گروه مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج