مروری بر تاثیرات یادگیری خرد بر سطح یادگیری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_771

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یادگیری خرد بر سطح یادگیری دانش آموزان انجام شده است پژوهشحاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بدون گروه گواه بود. جامعه آماریشامل دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول که در موسسه آموزشی مشاور دانا شهر آمل برای تقویت درسعلوم تجربی خود در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ثبت نام نمودند مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه این پژوهش ۲۰ نفر که به دو گروه ۱۰ نفره تقسیم شدند. گروه اول دانش آموزان تحت آموزش سنتی و گروهدوم تحت آموزش با استفاده از یادگیری خرد (کلیب های آموزشی، گیفت، کارتون، بازی، داستان کوتاه،خلاصه کتاب) درس علوم تجربی (بخش شیمی) قرار گرفتند. آموزش شیمی در ۶ جلسه به صورت یکجلسه ۹۰ دقیقه ای برگزار شد. یافته های پژوهشی به دست آمده آموزش با استفاده از یادگیری خرد باعثارتقای سطح یادگیری دانش اموزان شده است و دانش آموزانی که از یادگیری به روش خرد بهره مند شدهاند. نتایج بهتری نسبت به دانش اموزانی که از یادگیری سنتی بهرهمند شده آنان نشان دادند. همچنیننمرات ضعیف در دانش آموزانی که از یادگیری سننی بهره بردند بیشتر از دانش آموزانی که از یادگیریخود بهره بردند، مشاهده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، آموزش با استفاده از یادگیریخرد باعث ارتقای سطح یادگیری دانش آموزان شده است.

Authors

سیده مائده زمانی

دبیر شهرستان آمل- دبیر شیمی، دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مریم قادری

دبیر شهرستان جویبار- دبیر شیمی، ارشد شیمی- فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مهدی برزگر

دبیر شهرستان آمل- مشاور مدرسه، ارشد مشاوره خانواده دانشگاه پیام نور، ساری، ایران