بررسی مقایسه ای اختلالات رفتاری و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای پدر معتاد و سالم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_831

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف مقایسه اختلالات رفتاری و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای پدر معتادو سالم انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه یدانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تشکیل داد. از بین آنان ۱۲۰ دانش آموز (۶۰ نفر دارای پدر معتاد و ۶۰ نفر دارای پدر سالم) با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر و و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد تحصیلی بود. برایتجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دانشآموزان دارای پدر معتاد و پدر سالم در اختلالات رفتاری (P<۰/۰۰۱) و عملکرد تحصیلی (P<۰/۰۵) تفاوت معنیداری وجود دارد. در نتیجه دانشآموزان دارای پدر سالم از اختلالات رفتاری کمتر و عملکرد تحصیلی بهتری برخوردار بودند.

Authors

محمدرضا سمیعی زنوز

کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرند، ایران