مقایسه سیستم های مغزی رفتاری و سبک های تصمیم گیری دانش آموزان آسیب دیده بینایی، شنوایی و عادی در مدارس شهر ارومیه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA04_186

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سیستم های مغزی رفتاری و سبک های تصمیم گیری دانش آموزان آسیب دیده بینایی، شنوایی و عادی در مدارس شهر ارومیه انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش از نوع علی - مقایسه ای می باشد. جامعه اماری این تحقیق را کلیه دانش اموزان کودکان استثنایی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی( آسیب دیده بینایی و شنوایی) مدارس استثنایی شهر ارومیه که ۶۰ نفر بوده و دانش اموزان مدارس ناحیه یک ارومیه می باشند، تشکیل دادند، روش نمونه گیری به صورت در دسترس تعداد ۶۰ نفر (۳۲ نفر (آسیب دیده شنوایی) و ۲۸ نفر (آسیب دیده بینایی) و ۳۰ نفر دانش اموزان عادی نیز از دو مدرسه از ناحیه یک انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه های عملکردهای اجرایی کولیج، پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس(۱۹۵۱) استفاده شد. در این پژوهش جهت تحلیل داده از ازمون آماری شاخص های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و در بخش امار استنباطی آزمون تحلیل واریانس یکراهه و LSD استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه و LSD نشان داد که بین سیستم های مغزی رفتاری و سبک های تصمیم گیری دانش اموزان اسییب دیده بینایی، شنوایی و عادی در مدارس شهر ارومیه تفاوت وجود دارند و این تفاوت نشان داد که دانش اموزان عادی نسبت به دانش اموزان اسیب دیده ی بینایی و دانش اموزان اسیب دیده ی بینایی نسبت به دانش اموزان اسیب دیده ی شنوایی از وضعیت مناسب تری برخوردار می باشند(P<۰/۰۰۱). لذا می توان نتیجه گرفت که سه گروه از دانش اموزان در متغیرهای پژوهش باهم فرق دارند.

Keywords:

سیستم های مغزی رفتاری , سبک های تصمیم گیری , دانش آموزان

Authors

الهه صادقی سوره

کارشناسی ارشد روانشناسیوآموزشکودکان استثنایی