بررسی اثرگذارترین عوامل مانع بروز خلاقیت در دانش آموزان و راهکارهای پرورش خلاقیت در مدارس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_3275

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1403

Abstract:

در دنیای امروزی که عصر نبوغ و خلاقیت است باید توجه ویژه ای به عوامل ترمز و سرکوب خلاقیت داشته باشیم کشور ایران به تبع کشورهای پیشرو در تعلیم و آموزش چشم انداز وسیعی به این موضوع دارد در این پژوهش عوامل و موانع مرتبط با افزایش خلاقیت دانش آموزان دارد یافته ها نشان دادهاند که از میان عوامل و موانع مورد بررسی، روش تدریس، راهبرد یادگیری، عامل تحصیل، عامل مدرسه، عامل معلم، عامل خانواده، مشارکت در فعالیت مدرسه، عزت نفس،انگیزش، زبان گویشی، باورهای معرفت شناختی، بازی، خودپنداره، منبع کنترل، خودکارآمدی، جایگاه مهار و سبک تفکر، رابطه معنادار با خلاقیت دانشآموزان داشتند و بنابراین تاثیر بالایی در افزایش خلاقیت داشتند و ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان، هوش، طبقه اجتماعی، یتیم بودن دانشآموزان، اضطراب، عامل مدیریت مدرسه، منابع و تجهیزات و فعالیتهای هنری خلاقه رابطه معنادار با خلاقیت دانش آموزان نداشتند. بر این اساس تاثیر چندانی در افزایش خلاقیت دانش آموزان نداشتند.

Authors

محمد تقی خسروی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

فاطمه عاشوری

کارشناس آموزش ابتدایی

سعیده عاشوری

کارشناس آموزش ابتدایی