بررسی اثرات جواخلاقی محیط کار بر عملکرد کارکنان و ایجاد تعهد عاطفی از طریق نقش میانجیگری سیستم پاداش(مطالعه موردی: شهرداری رشت)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RPCFEST01_059

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

بسیاری از سازمانهای امروزی با تنوع وظائف، وسعت اختیارات، سلسله مراتب و تقسیم کارمتعدد، کثرت ارباب رجوع، تعداد زیادی پرسنل تحت الامر و ... سرو کاردارند. در چنین سازمانهایی، عوامل زیادی جهت پیشبرد اهداف سازمان وجود دارد. یکی از این عوامل جو سازمانی است که تاثیر قابل توجهی در عملکرد کارکنان دارد. جو اخلاقی محیط شهرداری ها بعنوان یکی از مهمترین سازمانهای مدیریت خدمات شهری، عامل مهمی برای کارکنان جهت ارائه مطلوب خدمات به مشتریان سازمان است. ادراک کارکنان از این محیط منجر به تعهد و وابستگی به سازمان یا ترک خدمت آنها می گردد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ادبیات نظری جو اخلاقی سازمانها، تعهد عاطفی، سیستم های پاداش و میزان تاثیرگذاری آنها در ادارک کارکنان جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بخصوص در سیستم شهرداری ها می باشد.روش: روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی می باشد. اطلاعات به صورت کتابخانه ای و از منابع معتبر علمی، پژوهشی و پایگاه های اطلاعاتی همچون Scholar ، Sciencedirect ، SID، Irandoc و ... جمع آوری شده است.یافته ها: با بررسی ادبیات نظری تحقیق و تحقیقات مشابه در سازمانهای دیگر، بخصوص در کشور ایران، یافته ها نشان می دهد در خصوص ارتباط جو اخلاقی سازمان با عملکرد، تحقیقات اندکی انجام یافته است. تحقیقات مشابه با جامعه آماری متفاوت اما موئید نقش و اثر مثبت و مستقیم جو اخلاقی محیط کار برعملکرد کارکنان در ارائه خدمات مطلوب به مشتری می باشد. در این بین تعهد عاطفی نیز حلقه مفقوده بسیاری از تحقیقات بعنوان میانجیگر سیستم پاداش دهی می باشد. بنابراین، با بررسی تحقیقات مشابه، یافته ها نشان می دهد که ادارک کارکنان از جو اخلاقی محیط سازمان بر عملکرد فعال کارکنان در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان تاثیر مستقیم و مثبت دارد و باعث ایجاد تعهد عاطفی به اهداف سازمان می گردد.

Keywords:

Authors

اکرم جمال مهدی زاده

کارشناسی ارشدمدیریت دولتی (کارشناس شهرداری رشت)