واکنش ارتفاع بوته ارقام مختلف گندم دیم به مصرف کودهای شیمیایی اوره و سوپرفسفات تریپل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE07_139

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

به منظور بررسی اثرات مصرف کودهای شیمیایی ازته و فسفره بر عملکرد ارقام گندم دیم آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل -اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در دیمزارهای شهرستان هشترود انجام شد. ارقام گندم به عنوان عامل فرعی در پنج سطح (هشترود، صدرا، هما، واران و باران) و کوددهی پاییزه شامل کودهای ازته ( صفر و شصت کیلوگرم در هکتار) و فسفاته (صفر و سی کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شد. ارقام مورد مطالعه شامل ارقام کشت شده متداول در منطقه بود و ازت و فسفر به ترتیب از منابع اوره و سوپرفسفاتتریپل تامین گردید. نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر نشاندهنده تفاوت معنی دار بین ارقام مورد بررسی بود . با توجه به محدودیت هایی که برای استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع دیم وجود دارد، گزینش ارقامی که از نظر جذب و کارآیی مصرف عناصر ازت و فسفر در شرایط دیم ، مناسب کشت باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

Authors

رقیه شفیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه،

علیرضا پورمحمد

دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

ایرج اصلانی

کارشناس ارشد زراعت، جهاد کشاورزی شهرستان هشترود