نقش نگرش بیوفیلیک در کاهش مصرف انرژی ساختمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 17

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0923

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

در دنیای امروز، افزایش بی رویه جمعیت شهرها از یک سو و توسعه بی رویه از سوی دیگر و صنعتی شدن بدون توجه به مصرف انرژی ، آسایش و سلامت مردم در فضاهای مسکونی ، جوامع بشری را در معرض بحران قرار داده است . طراحی بیوفیلیک به عنوان ابزاری توسط معماران برای ارتباط افراد داخل ساختمان به طبیعت بیرون از طریق الگوها و پارامترهای طراحی مرتبط استفاده می شود. این الگوها کاربردهای گسترده ای در محیط های داخلی و خارجی دارند و مزایای فیزیولوژیکی ، روانی و بهینه سازی مصرف انرژی را به همراه دارند. بنابراین ، هدف این مقاله بررسی تاثیر رویکرد بیوفیلیک بر میزان مصرف انرژی در طراحی مسکن است . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است . در این پژوهش ، ضمن آشنایی با رویکرد بیوفیلیک ، مزایا و فناوری و سیستم های مورد استفاده در راستای اهداف بهینه سازی انرژی در این ساختمان ها بررسی شده و هدف آن استفاده از معیارهای معماری بیوفیلیک برای توجیه ساختمانهای پایدار در ایران است .

Keywords:

Authors

رقیه حقی

دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی معماری دانشگاه محقق اردبیلی