اولویت بندی عوامل موثر بر شکست پروژه باز سازی بافت فرسوده آبکوه مشهد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1676

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

این پژوهش با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر شکست پروژه بافت فرسوده آبکوه مشهد نجام شده است . اعضای جامعه این تحقیق شامل مهندسین و کارشناسان دخیل در بافت فرسوده آبکوه مشهد که تعداد کل آنها حدود ۸۵ نفر هستند. برای تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های جامعه آماری ، شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شد. در این تحقیق محقق از پرسشنامه محقق ساخت عوامل موثر بر شکست پروژههای باز سازی بافت های فرسوده که بر اساس مطالعه اسنادی تهیه شد استفاده گردید چون روش پژوهش AHP می باشد و خبرگان پرسشنامه ها را تکمیل می نمایند و همچنین درستی و صحت و سقم پاسخ ها با استفاده از شاخص ناسازگاری بررسی می شود پس نیازی به روایی و پایایی ندارد. وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف بررسی که همه آنها نرمال بودند. بر اساس نتایج سوال اصلی مشخص شد که اولویت بندی عوامل موثر بر شکست پروژههای باز سازی بافت های فرسوده به ترتیب ۱ عامل اقتصادی با وزن معیار ۲۵/۰، ۲ عامل کالبدی با وزن معیار ۲۱/۰، ۳ عامل اجتماعی و فرهنگی با وزن معیار ۱۹/۰، ۴ عامل حقوقی و قانونی با وزن معیار ۱۹/۰ و ۵ عامل مدیریتی با وزن معیار ۱۸/۰ به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را در شکست پروژههای باز سازی بافت های فرسوده به خود اختصاص داده بودند.

Keywords:

اولویت بندی , شکست , پروژههای عمرانی , بافت فرسوده , آبکوه مشهد , آزمون فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

Authors

مهدی پالای

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، مدیریت ساخت، موسسه غیرانتفاعی توس مشهد، ایران

محسن جلالی مجیدی

دکترای مدیر یت، استادیار دانشگاه آزاد، واحد طبس، ای ران

علی رجبی

کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه توس مشهد، ایران