شناسایی ریسک های حریق در پروژهها ی عمرانی بافت فرسوده (مطالعه موردی : بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1686

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ریسک های حریق در پروژههای عمرانی بافت فرسوده(مطالعه موردی : بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی ) انجام شده است . اعضای جامعه این تحقیق شامل مهندسین و کارشناسان فعال در زمینه پروژههای ساختمانی در بافت فرسوده و آتش نشانان ایستگاههای اطراف حرم مطهر رضوی مشهد می باشد. که تعداد کل آنها حدود ۵۰ نفر است . برای تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های جامعه آماری ، شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شد. بر اساس جدول مورگان تعداد ۴۴ نفر به عنوان نمونه آمار انتخاب شدند. که در نهایت تعداد ۴۲ نفر پرسشنامه ها را عودت دادند. در این تحقیق محقق از پرسشنامه استاندارد ریسک های حریق در پروژههای عمرانی بافت فرسوده (مطالعه موردی : بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی ) که بر اساس مطالعه اسنادی تهیه شد استفاده گردیدو وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف بررسی که همه آنها نرمال بودند. و آزمون سلسله مراتبی تحلیل شد و بر اساس سوال اول ریسک های حریق در پروژههای عمرانی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی ۱ ریسک های بیرونی ، ۲ ریسک های قب ل از اجرا، ۳ ریسک های حین اجرا و ۴ ریسک های بعد از اجرا بودند.

Authors

جواد زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، مدی ری ت ساخت، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد، ا یران

سیامک گل نرگسی

استاد یار گروه عمران موسسه آموزش عالی خاوران مشهد، ا یران