بررسی تاثیر کربناسیون بر بتن ۲۸ روزه حاوی متاکائولین و ولاستونیت در رطوبت و دماهای متفاوت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1775

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

بتن به عنوان یکی از مصالح ساختمانی پرمصرف و حیاتی در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران تلقی می شود. از این رو، بهبود کیفیت و مقاومت بتن در برابر پدیدههای آلاینده مانند کربناسیون اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق ، تاثیر جایگزینی ۵/۷ درصدی متاکائولین و ولاستونیت به جای سیمان در بتن در سن ۲۸ روزه و شرایط مختلف رطوبت و دما بر مقاومت فشاری بتن بررسی شده است . نتایج تحقیق نشان می دهند که در سن ۲۸ روزه جایگزینی متاکائولین ۵/۷ درصد و ولاستونیت به جای سیمان منجر به افزایش مقاومت فشاری بتن می شود، افزوده شدن متاکائولین به بتن به علت ویژگی های خاص آن می تواند سرعت واکنش هیدراتاسیون سیمان را افزایش دهد و مقاومت فشاری را بهبود بخشد. همچنین ، افزایش سن نمونه ها نیز تاثیر مثبتی بر مقاومت فشاری آنها دارد. در شرایطی که نمونه ها در محیط کربناسیون با دما و رطوبت متفاوت عمل آوری شدهاند، مقاومت فشاری بتن در دما و رطوبت بالاتر بهبود یافته است . این مطالعه نشان می دهد که استفاده از متاکائولین و ولاستونیت به عنوان جایگزین های سیمان در بتن ، بهبود مقاومت فشاری بتن را به همراه دارد و شرایط رطوبت و دما نیز تاثیر مثبتی بر این بهبود دارند.

Authors

یعقوب محمدی

استاد تمام و عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی

محمدرضا باقروند

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی

محمدرضا حدیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی