محیط زیست شهری، مسائل محیط زیست کان شهرها دما،بارش ،باد ،آب ها ،درختان وفضای سبز (مطالعه موردی کان شهرتبریز)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2497

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

شناخت ویژگیهای محیط زیست درشهرها که بطورکلی شامل همه یا بخشی ازعناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم ازآب ،هوا ،خاک ،چه درسطح وچه درعمق درحالت طبیعی یا انسان ساخته می باشد،عوامل درونی وبیرونی مربوط به حیات هرموجودزنده است . در کلان شهرها اهمیت رعایت آن دربرنامه ریزی های محیطی وبنیادهای زیست محیطی از اهداف مهم شهرسازی درتحقق زندگی ششهرنشینی می باشدوعدم توجه به آن باعث تخریب بنیانها ی طبیعی ،اقتصادی و ارزشهای اجتماعی میشود. بنابراین درمکان های شهری بارعایت تکنولوژی روز وروشهای مدرن شهرسازی ازنظر استحکام ورعایت صرفه جویی اقتصادی در مصرف انرژی وآب،داشتن فضای سبزو پرهیز ازایجاد آلودگی های هوا وصوتی و محیطی ،درمسائل محیط زیست شهری باشد . دراین تحقیق مسائل زیست محیطی ازجمله هوای پاک ومحیط سالم ونقش درختان وپوشش گیاهی ومنابع آبی،دما ،بارش ،بادها دریاچه ارومیه ومدیریت پسماند درسامتی زندگی در شهرتبریزموردمطالعه قرارگرفته است .باجمع آوری داده های عوامل وموادآلودگی هواومحاسبه میانگین ۱۰ سال موادآاینده هوای تبریز وارتباط تعداددرختان وپارک های مناطق مختلف کلان شهر تبریزبا روندافزایش جمعیت بااستفاده ازنرم افزارهای آماری ایکسل اس پی اس اس - تجزیه وتحلیل شده است

Keywords:

محیط زیست -عوامل آب وهوایی -مواد آلودگی هوا- دریاچه ارومیه -پسماند - ایکسل- اس پی اس اس - کلان شهرتبریز

Authors

علی اکبر باباپورباصر

دکتریphd جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی وبرنامه ریزی محیطی استادیاربازنشسته دانشگاه پردیس فرهنگیان تبریز