نگرش ساکنین مجتمع های مسکونی در خصوص امکان تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر تبریز (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی گل نرگس، برج زمرد، شهید چمران، فجر ائل گلی تبریز)

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GRUP-15-35_003

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

مطالعه حاضر با هدف شناسایی نگرش ساکنین مجتمع های مسکونی در خصوص امکان تعاملات اجتماعی در ۴ مجتمع مسکونی شهر تبریز اجرا شد. روش تحقیق در مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده است. جامعه مورد بررسی مجتمع های مسکونی گل نرگس، برج زمرد، شهید چمران، فجر ائل گلی شهر تبریز، به عنوان نماینده دو مدل مجتمع مسکونی میان مرتبه و بلند مرتبه در مناطق مختلف تبریز بوده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته با متغیرهای مستخرج از مبانی نظری و پیشینه تحقیق انجام شد. مولفه های مورد بررسی شامل تعاملات اجتماعی در محیط زندگی (نظام های اجتماعی، کالبدی، آسایشی، هویتی) و رضایت از تعاملات اجتماعی بودند که با استفاده از پیش آزمون و آزمون آلفای کرونباخ پایایی ابزار با ضریب بالاتر از ۷/۰ مورد تائید قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. بیشترین عدم رضایت در تمام جنبه های تعاملات اجتماعی را ساکنان مجتمع شهید چمران داشته اند. این پژوهش تلاش داشت راه حل هایی جامع و متناسب برای انتقادهای عمده صورت گرفته از سوی ساکنین آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی شهر تبریز بر اساس رویکردهای انتقادی آنها از میزان تعاملات اجتماعی، ارائه کند که می تواند رویکردی جدید در حوزه مطالعات جنبه های اجتماعی مجتمع های مسکونی باشد.

Authors

علی جهان بینی

گروه معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

مهروش کاظمی شیشوان

گروه معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.

احمد میرزا کوچک خوشنویس

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

اکبر عبداله زاده طرف

گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران